VERMINDERING VAN DE VERKOOPRECHTEN VOOR EEN BESCHEIDEN WONING (KLEIN BESCHRIJF)
Inhoud


Wie een bescheiden woning koopt met een beperkt Kadastraal Inkomen (KI) en aan een aantal andere voorwaarden voldoet, kan in aanmerking komen voor een vermindering van de registratierechten.

Voorwaarden


Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan om van het klein beschrijf te kunnen genieten.

Voorwaarden voor het onroerend goed

De belangrijkste voorwaarde is de hoogte van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van de woning en de eventuele aangekochte gebouwen en gronden die er één geheel mee vormen:
 • Voor wie geen, 1 of 2 kinderen ten laste heeft, mag het KI van het geheel niet meer bedragen dan 745 euro.
 • Voor wie 3 of 4 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 845 euro zijn.
 • Voor wie 5 of 6 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 945 euro zijn.
 • Voor wie 7 of meer kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 1.045 euro zijn.
 • Het KI van de samen met de woning aangekochte gronden (bv. een aangrenzende tuin) mag op zich niet meer dan 323 euro bedragen.
Voor de berekening van deze bedragen worden ook de andere onroerende goederen die u in België bezit op het moment van de aankoop meegerekend. Er wordt echter geen rekening gehouden met:
 • goederen die u in blote eigendom bezit en die u geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn
 • goederen die u in volle eigendom bezit, en die u in volle of in blote eigendom geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn, op voorwaarde dat het KI van de geërfde goederen niet meer bedraagt dan 25% van het bovenvermelde maximum
 • goederen in het buitenland

Voorwaarden voor een bouwgrond

Voor een bouwgrond in het Vlaamse Gewest wordt het verlaagde tarief niet onmiddellijk toegepast. Bij de aankoop moet u altijd eerst het normale tarief van 10% betalen. U kunt daarna pas een teruggave van 5% krijgen:
 • als u een bescheiden woning bouwt
 • en u voldoet aan alle voorwaarden voor het klein beschrijf

Voorwaarden voor de koper

De woning is de enige woning van de koper(s). Op het moment van de aankoop mag de koper of de echtgeno(o)t(e) geen eigenaar zijn van een ander onroerend goed bestemd voor bewoning, tenzij deze geërfd zijn van een bloedverwant in opgaande lijn. De koper of zijn echtgeno(o)t(e):
 • domicilieert zich binnen de 3 jaar in de aangekochte woning
 • behoudt er zijn domicilie onafgebroken gedurende 3 jaar
 • is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw)
 • moet de volle of blote eigendom verwerven van een woning
 • moet de volle of blote eigendom verwerven (alleen vruchtgebruik is onvoldoende).

Procedure


Als u een woning wenst te kopen tegen het gunsttarief, dan moet uw notaris bij de aanvraag van een kadastraal uittreksel uitdrukkelijk vermelden dat dit uittreksel dient voor de aankoop van een bescheiden woning. Als u een bescheiden woning bouwt en u betaalde 10% op de bouwgrond, dan moet u een verzoekschrift tot teruggave (opgesteld door uw notaris) voorleggen aan de Vlaamse Belastingdienst. Aan uw verzoekschrift voegt u het uittreksel toe van het kadaster met de vaststelling van het KI van het gebouwde huis.  Wordt het verlaagd tarief niet toegekend en meent u hier toch recht op te hebben, dan kunt u een bezwaar indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het verminderde tarief bedraagt 5% op de aankoopsom (i.p.v. het normale tarief van 10%).

  Links


  Klein beschrijf

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  Vlaamse Belastingdienst

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest

  Verwante producten


  Vermindering van de verkooprechten voor een enige woning (Abattement)
  Vermindering van de verkooprechten bij een hypothecaire lening voor een enige woning (Bijabattement)
  Meeneembaarheid van verkooprechten
  Verkooprechten (Registratiebelastingen)