ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN KUNSTENAARS EN PROFESSIONELE KUNSTENORGANISATIES
Inhoud


Individuele kunstenaars en professionele kunstenorganisaties kunnen ondersteuning genieten van de Vlaamse overheid via het Kunstendecreet. Het Kunstendecreet richt zich op de volgende kunstvormen: podiumkunsten, muziek, beeldende en (multiscreen) audiovisuele kunsten, architectuur, vormgeving, culturele publicaties, nieuwe media en mengvormen daarvan.

Voorwaarden


De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor subsidie:
 • Individuele kunstenaars
  Individuele kunstenaars worden ondersteund met projecten, beurzen, creatieopdrachten, minitoelagen en uitnodigingen voor werkplaatsen.
 • Kunstenorganisaties
  Kunstenorganisaties kunnen op meerjarige basis ondersteund worden voor een periode van twee of vier jaar. Organisaties die niet op meerjarige basis worden ondersteund, kunnen wel voor projectsubsidiëring in aanmerking komen.
 • Organisaties met een omkaderende functie
  Het gaat om organisaties die zelf geen kunstproduct maken, maar inspanningen leveren om mensen met kunst in contact te brengen en omkaderend werken op het vlak van educatie, sociaal-artistieke werking, publicatie of reflectie.
 • Werkplaatsen
  Werkplaatsen zijn laboratoria waar kunstenaars ruimte krijgen om te experimenteren, zonder dat ze verplicht zijn om een product af te leveren. Als werkplaats gelden ook organisaties met een bemiddelende functie, de zogenaamde alternatieve managementbureaus, of organisaties die het geheel van functies (zakelijk en financieel beheer, spreiding, technische en eventuele artistieke begeleiding) vervullen voor een of meer kunstenaars.

Procedure


Voor de meeste subsidiemogelijkheden worden strikte indiendata gehanteerd voor het indienen van de subsidieaanvragen. De formulieren en handleidingen vindt u op de website. Subsidies worden toegekend door de politieke overheid, op basis van advies:
 • artistiek-inhoudelijk advies door beoordelingscommissies (samengesteld uit deskundigen en actieve participanten en opgedeeld in verschillende sectoren)
 • zakelijk advies door de afdeling Kunsten.
Op basis van beide adviezen beslist de Vlaamse minister van Cultuur voor niet-meerjarige subsidies. Voor meerjarige subsidies formuleert de minister een voorstel aan de Vlaamse Regering, die uiteindelijk beslist.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Kunstvormen op het vlak van literatuur en film vallen niet onder het Kunstendecreet maar behoren tot de bevoegdheid van respectievelijk het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Regelgeving


Decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten

Links


Subsidies voor kunstenaars en professionele kunstenorganisaties

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Kunsten
Vlaams Fonds voor de Letteren
Vlaams Audiovisueel Fonds

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidies voor de audiovisuele sector
Subsidies voor de letterensector