ERKENNING ALS MER-DESKUNDIGE
Inhoud


Als erkend MER-deskundige bent u verantwoordelijk voor het uitwerken van één of meerdere onderdelen van een milieueffectrapport. U kunt erkend worden als MER-deskundige door de Vlaamse overheid. U kunt een erkenning aanvragen in verschillende disciplines en deeldomeinen.

Voorwaarden


Dit zijn de voorwaarden om erkend te worden als MER-deskundige.
 • U moet een natuurlijk persoon zijn.
 • In de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, mag u niet strafrechtelijke veroordeeld zijn in een lidstaat van de Europese Unie voor een overtreding van de milieuwetgeving die verband houdt met het gebruik van de erkenning.
 • U moet geslaagd zijn voor een opleiding per deeldomein (of per discipline als er geen deeldomeinen zijn), waarin de onderwerpen die vermeld worden in bijlage 9 van het VLAREL aan bod kwamen.
 • U moet minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en per aangevraagd deeldomein minstens 5 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 7 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag).
  Of u moet minstens de graad van master of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en per aangevraagd deeldomein minstens 3 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag).
 • Als u de erkenning van MER-deskundige aanvraagt voor het deeldomein geluid of trillingen, moet u in het bezit zijn van een erkenning als milieudeskundige voor het deeldomein geluid of deeldomein trillingen.
Op de website van het departement Omgeving vindt u meer informatie over de erkenning als MER-deskundige.

Procedure


 • Download het aanvraagformulier tot erkenning als MER-deskundige op de website van het departement Omgeving en vul het in.
 • Dien de aanvraag in bij de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving. Dat kan met een aangetekende brief of tegen afgifte van ontvangstbewijs.
 • De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten behandelt uw aanvraag. Zij raadpleegt een aantal overheidsinstanties – waaronder de dienst milieueffectrapportage – om een advies uit te brengen. Op basis van deze adviezen en eventueel bijkomende informatie en een hoorzitting, beslist men gunstig of ongunstig over de aanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als MER-deskundige. Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks geïndexeerd. Ook voor een verlenging moet er een retributie betaald worden. Er moet geen retributie betaald worden voor:
 • aanvraag tot uitbreiding van een erkenning als MER-deskundige in een discipline waarvoor de MER-deskundige al erkend is (bijkomende deeldomeinen).
 • aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline 'Geluid en trillingen'.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 tot wijziging van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (B.S. 23 april 2013).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Milieueffectrapport (MER)