OMGEVINGSVERGUNNING
Inhoud


De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Wat is er veranderd?

De milieuvergunning was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Voorwaarden


Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Procedure


U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket (tenzij analoog indienen is toegestaan). Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten:
 • Vlaamse projecten en projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Alle lokale dossiers moeten worden ingediend in het digitaal loket:
 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.
Andere dossiertypes mogen nog analoog worden ingediend. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten.

Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.
 • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand voor het einde van de milieuvergunning.
 • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund.
 • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.
 • Noch het betrokken publiek noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.
In alle andere gevallen moet de exploitant een nieuwe aanvraag in het omgevingsloket indienen voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente. De werken mogen echter niet strijdig zijn met bv.:
 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...
Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.

Links


Omgevingsloket

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)
Milieuvergunning
Verkavelingsvergunning