STAGEBONUS
Inhoud


De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst. De stagebonus wordt toegekend voor maximaal drie opleidingsjaren binnen één enkele opleidingscyclus (één opleiding met één enkele finaliteit). Het spiegelbeeld van de stagebonus is de startbonus. Dat is een premie voor jongeren die
 • als ze de premie aanvragen, nog leerplichtig zijn
 • in het kader van een alternerende opleiding de praktijk aanleren of werkervaring opdoen bij een werkgever.
Boven op de stagebonus kan elke betrokken werkgever een fiscaal voordeel krijgen. Hij kan zijn belastbare winsten en baten vrijstellen voor 40 procent van de leervergoedingen of loonkosten die aan de betrokken jongere worden uitbetaald en die de werkgever als beroepskosten mag inbrengen. Neem voor meer informatie over dat fiscale voordeel contact op met uw belastingadministratie.

Voorwaarden


 • De jongere is nog onderworpen aan de deeltijdse leerplicht. De deeltijdse leerplicht eindigt op 30 juni van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. Als de jongere geboren is vóór 30 juni, eindigt de deeltijdse leerplicht de dag van zijn 18de verjaardag.
 • Tijdens de periode van deeltijdse leerplicht heeft de jongere een alternerende opleiding aangevat.
 • In het kader van een alternerende opleiding heeft de jongere een praktijkopleiding bij u aangevat, in uitvoering van een opleidingsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. De voorziene duur van de arbeids- of de opleidingsovereenkomst is minimaal vier maanden. Als de praktijkopleiding plaatsvindt in het kader van een opleidingsovereenkomst, moet het gaan over:
  • een industriële leerovereenkomst;
  • een leerovereenkomst van de middenstand
  • een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling;
  • een overeenkomst voor beroepsinleving.
  • een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) binnen stelsel van leren en werken. Werkgevers die jongeren van een voltijdse school met een OAO tewerkstellen in het kader van schoolbank op de werkplek, hebben geen recht op een stagebonus.
Meer informatie over de precieze voorwaarden vindt u op de website.

Procedure


Om een startbonus te krijgen, moet u twee aanvragen indienen:
 • een initiële aanvraag voor de startbonus en de stagebonus samen: die aanvraag moet gebeuren binnen drie maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst.
 • een aanvraag tot betaling: binnen vier maanden na het einde van het opleidingsjaar.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De stagebonus bedraagt 500 euro op het einde van een eerste of een tweede opleidingsjaar en 750 euro op het einde van een derde opleidingsjaar. De stagebonus wordt toegekend als de jongere een opleidingsjaar beëindigt. Om de bonus te krijgen, is het niet nodig dat de jongere slaagt.

Links


Start- en stagebonus

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Startbonus