SUBSIDIES VOOR LEESBEVORDERING
Inhoud


Projecten die werken rond leesbevordering willen mensen aanzetten om de stap te zetten naar lezen of om hen te laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen. Dat doen ze door lezers te motiveren en door ervoor te zorgen dat lezers meer plezier vinden in lezen, meer inzicht krijgen in verhalen en diepere of mooiere leeservaringen opdoen. Boeken en lezen doen mensen groeien, zorgen dat mensen zich ontwikkelen en geven mensen meer kansen.

Voorwaarden


  • Uw organisatie moet rechtspersoonlijkheid hebben. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen kunnen geen subsidie aanvragen.
  • Uw organisatie moet een officieel adres hebben in het Vlaams of Brussels gewest.
  • Subsidiërende instellingen, Autonome Gemeentebedrijven, Autonome Provinciebedrijven en provinciale, stedelijke of gemeentelijke culturele diensten kunnen zelf geen subsidie aanvragen. Ze kunnen wel partner zijn bij een project.
  • Wat als uw organisatie al werkt rond literatuur en/of leesbevordering en hiervoor subsidies ontvangt? Dan kan u enkel een aanvraag indienen als de subsidie die u krijgt van het VFL of van de Vlaamse overheid lager is dan 300.000 euro.

Procedure


Op de website van het Vlaams Fonds voor de Letteren kunt u de volledige procedure nalezen. U vindt er onder meer: 
  • een overzicht van de projecten die momenteel voorrang krijgen
  • hoe u een dossier moet samenstellen en indienen
  • de deadlines om een aanvraag in te dienen
  • het subsidiereglement
  • het aanvraagformulier. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


Subsidies voor leesbevordering (Vlaams Fonds voor de Letteren)
Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Fonds voor de Letteren

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidies voor de letterensector