HEFFING OP DE LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSGEBOUWEN
Inhoud


De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen is een Vlaamse gewestbelasting die het stedelijk verval wil tegengaan. De opbrengsten van de heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds. Dit fonds geeft financiële steun aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen.

Voorwaarden


Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen in een inventaris. Die inventaris wordt jaarlijks bijgewerkt. De heffing moet worden betaald in het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris (het aanslagjaar). Wie op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het bedrijfsgebouw moet de heffing betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u opschorting van de heffing aanvragen voor:
  • nieuwe eigenaars (opschorting van de heffing gedurende 2 jaar)
  • leegstaande maar niet verwaarloosde bedrijfsgebouwen
  • voorstellen tot vernieuwing
  • bodemsaneringsprojecten
  • brownfieldconvenanten.
Elke opschorting van de belasting moet u per aangetekend schrijven aanvragen bij: Ruimte Vlaanderen Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten Koning Albert II-laan 19 bus 3 1210 Brussel De heffing wordt enkel kwijtgescholden:
  • als u de schrapping krijgt voor het einde van de opschortingstermijn of als u een verlenging of eventueel een aansluitende opschorting krijgt om andere redenen
  • en als u in de tussentijd niet verkoopt.

Procedure


Is een heffing verschuldigd, dan wordt een aanslagbiljet met een aangetekende brief verzonden aan de heffingsplichtige.

Bedrag


Het bedrag van de heffing is afhankelijk van het kadastraal inkomen van het leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouw. De tarieven van de heffing op leegstaande bedrijfsruimten vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst. De gemeenten kunnen op dit bedrag nog opcentiemen heffen.

Links


Heffing op leegstaande bedrijfsruimten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Premie voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars
Heffing op de verkrotting van woningen en gebouwen
Vermindering van de verkooprechten bij renovatie van een verwaarloosd of leegstaand pand (Renovatieabattement)