27320 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-02-2018 tot en met 28-03-2018 - Zandstraat 1 - het uitbreiden van een eengezinswoning met een slaapkamer (een...
Debruyne Bram en Lanckriet Vicky hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over uitbreiden van een eengezinswoning met een slaapkamer (een afwijking) De aanvraag heeft als adres Zandstraat 1 te 8490...

27232 - POLITIEREGLEMENT - Organisatie van Internationale loopklassieker Oostende-Brugge Ten Miles - zondag 04/03/2018
Op zondag 4 maart 2018 wordt voor de 25e maal de Internationale loopklassieker Oostende-Brugge Ten Miles georganiseerd. De wedstijd verloopt langheen het kanaal Brugge Oostende en hierdoor wordt de Vaardijk-zuid enkel toegankelijk voor het wedstrijdgebeuren. Hierbij het

27232 - POLITIEREGLEMENT - Organisatie van Internationale roeiwedstrijden - zaterdag 03/03/2018 en zondag 04/03/2018
Zoals ieder jaar houdt de Koninklijke Roeivereniging Brugge haar internationale roeiwedstrijd B1ugge Boat Race op zaterdag 03 maart en zondag 04 maart 2017. Dit jaar voor de 24ste keer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de wegen langs het kanaal, de Steenkaai, tussen ons club huis en...

CONCESSIE POP-UP ZOMERBAR 2018 KRAUWERSTRAAT
De gemeenteraad verleende op 5 februari 2018 goedkeuring aan het lastenboek van de concessie voor het uitbaten van een pop-up zomerbar op een perceel gelegen in de Krauwerstraat in de zomer van 2018 (met mogelijkheid tot verlenging met 2 extra jaren). De periode van de concessie voor start op 23...

27307 - 08/02/2018 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 5 FEBRUARI 2018
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 5 februari 2018 Aanwezig: Voorzitter:Paul Vanden Bussche Burgemeester: Vanhessche...

27311 - TOEKENNING PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING AAN THV Delannoy - Del’haye - Gema - DIENSTJAAR 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de THV Delannoy - Del’haye - Gema in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om diverse kleine werken meestal gepland maar eisen soms ook onmiddellijke actie. Hiervoor...

27214 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 7-02-2018 tot en met 8-03-2018 - Dorpsstraat 3 - de uitbreiding en renovatie van het gemeentehuis van Jabbeke
Gemeente Jabbeke heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over de uitbreiding en renovatie van het gemeentehuis van Jabbeke De aanvraag heeft als...

27302 - 2018 - Jeugdwerkbeleid - aanpassing subsidiereglement op het kampvervoer ten behoeve van jeugdverenigingen
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK Art. 1. Algemeen. 1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een...

27271 - Signalisatievergunning - Verbeteringswerken Zomerweg - periode 05/02/018 tot 09/03/2018
Tijdens de periode van 05/02/2018 tot 09/03/2018 worden er werken uitgevoerd in de Zomerweg. Voor uitvoering van deze werken dient de nodige signalisatie geplaatst te worden.

27296 - Bekendmaking aanvraag van omgevingsvergunning - Rotsaert Eddy - Noordstraat 60 - bouwen nieuwe melkveestal en wijzigen vergunning
De aanvrager: Rotsaert Eddy Ligging perceel: Noordstraat 60, kadastraal bekend : Afdeling 2, Sectie A, Perceelnummer(s) 0282G Kort omschreven gaat het bouwen van een melkveestel en wijzigen klasse 1 vergunning De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de...

27243 - POLITIEREGLEMENT - ORGANISATIE VAN TRACTORZEGENING OP ZONDAG 18 FEBRUARI 2018
Op zondag 18 februari 2018 organiseert KLJ Jabbeke haar 7e tractorzegening. Om het verkeer veilig te laten verlopen wordt een deel van de Kapellestraat ( tussen Dorpsstraat en Koffiestraat) verkeersvrij gemaakt. Voor de deelnemende tractoren wordt eveneens parking gereserveerd....

27247 - TOEKENNING PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING AAN BOEDERS & CO - DIENSTJAAR 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de firma Broeders & Co in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om volgende werken: - defecten en dringende werken ( nodig voor continuïteit nutsfunctie) -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 6 FEBRUARI 2018
Op dinsdag 6 februari om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Patrimonium - openbaar onderzoek - Restaurant 't Oosthof bvba - plaatsen van een raam in de gevel -...

27228 - Politiereglement - Doortocht van de Internationale rittenwedstrijd Driedaagse Brugge-De Panne-Koksijde.
Op woensdag 21 en donderdag 22 maart 2018 is er de doortocht van de Internationale rittenwedstrijd Driedaagse Brugge-De Panne-Koksijde. Dit voor eliterenners met merkenploegen. Op donderdag 22/03/2018 gaat de Dames elite Word Tour door het centrum van Varsenare. Hiervoor wordt in...

27229 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan firma Delannoy voor de aanleg van nutsleidingen in opdracht van Infrax - Jaarvergunning 2018
In opdracht van de netbeheerder INFRAX worden door de firma Delannoy in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke De firma houdt zich voornamelijk bezig met de uitbreiding en aanleg van nutsleidingen. Hiervoor wordt een

27230 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan Infra Group NV-Verbraeken- Fodetra- Dierickx voor de aanleg van nutsleidingen in opdracht van diverse nutsmaatschappijen - Jaarvergunning 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de Infra Group NV-Verbraeken- Fodetra- Dierickx in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om diverse kleine werken meestal gepland maar eisen soms ook onmiddellijke...

27231 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan BVBA Grondwerken Maes werken in opdracht van INFRAX - Jaarvergunning 2018
Aan de firma Grondwerken Maes BVBA voert in de loop van 2018 en dit in opdracht van van Infrax werken uit op het grondgebied van Jabbeke. De werken bestaan voornamelijk uit dringende en dus noodzakelijke interventies. Deze

27223 - EERNEGEMWEG TER HOOGTE VAN NUMMER 154 OP DONDERDAG 25 JANUARI AFGESLOTEN
Op donderdag 25 januari 2018 tussen 9u en 13u wordt de Eernegemweg tussen de Aartrijksesteenweg en het gemeentelijke containerpark omwille van het leveren van materiaal bij Topa BVBA tijdelijk afgezet. De firma die het materiaal aanlevert staat zelf in voor de...

27176 - Signalisatievergunning - Ondergronds brengen Leidingnetten Westernieuwweg Jabbeke - FASE II Vaartdijk-Noord tot grens Zuienkerke - 22/12/2017 tot 02/03/2018
De Firma Lamote werkt verder aan het ondergronds brengen van de leidingnetten in de Westernieuwweg. Binnenkort start fase II van de werken nl. het deel vanaf het kanaal tot aan de grens met Zuienkerke. Als alles naar wens verloopt zullen de werken hun einde kennen op...

27139 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan De Watergroep voor het uitvoeren van werken - Jaarvergunning 2018
Net zoals voor het jaar 2017 wordt voor het werkjaar 2018 aan De Watergroep terug een doorlopende vergunning toegekend voor het uitvoeren van wegen- en bouwwerken. De Watergroep krijgt deze toekenning voor het plaatsen van signalisatie op het openbaar domein n.a.v. kleine...

27136 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan firma Verstraete K & Zoon voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In opdracht van de netbeheerder INFRAX worden door de firma Verstraete K. & Zoon nv in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke Omschrijving werken : Diverse onderhoudswerken aan nutsvoorzieningen, zoals overkoppelingen, aansluitingen en werken aan het...

27122 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan De Groote Gaston voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In het kader van d het lopende onderhoudsbestek 1M3D8J/14/34 voor district D311 Brugge worden in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke De firma staat in voor het aanbrengen van wegmarkeringen op zowel gemeente- als gewestwegen Hiervoor wordt een...

27106 - Politiereglement - Plaatsing buurtcaravan Curieus/sp-a Jabbeke - vrijdag 27/04/2017.
"De buurtcaravan komt naar Varsenare" Dit gaat om een caravan in sixties stijl geplaatst "op de parking naast de kerk van Varsenare "op vrijdag namiddag vanaf 13u tot maximum 20u Wij zouden die dag huisbezoeken doen met een vraaglijstje die de mensen kunnen binnen brengen aan deze caravan...

27107 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan Aquafin NV voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
Aqualin dient bij de exploitatie van haar collectoren, pompstations, rioolwaterzuiveringsinstallaties vaak korte interventies te doen op de openbare weg. Deze worden uitgevoerd aan de rand van de weg, zijn van mobiele aard en van korte duur. Volgende soorten interventies zijn o.a....

PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING - PUNTWERKEN UITGEVOERD DOOR INFRAX - DIENSTJAAR 2018
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke worden in de loop van het jaar door Infrax diverse kleine werken uitgevoerd van dringende aard of beperkte omvang. Aan de nutsmaatschappij INFRAX wordt voor het dienstjaar 2018 een jaarvergunning toegekend voor het signaleren van kleine werken...

DOORLOPENDE SIGNALISATIEVERGUNNING DIENSTJAAR 2018 - FIRMA JACOBS
In het kader van de onderhoudscontracten met Telenet , Proximus en het Vlaams Gewest (EMT) wordt aan de firma Jacobs NV nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk een permanente signalisatievergunning afgeleverd voor het dienstjaar...

UITVOEREN VAN WERKEN MET KANS OP NACHTLAWAAI - GISTELSTEENWEG 27 - PERIODE 06/11/2017 TOT 28/02/2018
De firma Jan De Nul staat in voor de bouw van 92 residentiewoningen in de Gistelsteenweg 27, Varsenare. De kelder van dit gebouw is voorzien in gepolierde beton. Deze werken zijn zeer specifiek en dienen na aanvang zeker en vast afgewerkt te worden. Dit zal er op neer komen dat bij de...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...

24911 - Ruimtelijke ordening - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - publicatie Belgisch Staatsblad 11 oktober 2017 - inwerkingstreding 21 oktober 2017
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken werd op woensdag 11 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de 10e dag na de dag van...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...