VERGOEDING VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR WILD OF DOOR EEN BESCHERMDE DIERSOORT
Inhoud


Als u schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kunt u van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Voorwaarden


Er is een onderscheid tussen schade door jachtwildsoorten en schade door beschermde soorten. U kunt een schadevergoeding krijgen voor:
  • schade aan gewassen, vee, bos, waters en andere goederen, die veroorzaakt werd door een:
    • jachtwildsoort waarop de jacht het hele voorbije jaar niet geopend was en waarvan ook de bestrijding niet werd toegelaten op de percelen waar de schade zich voordoet;
    • jachtwildsoort uit een gebied in natuurbeheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de jacht het hele voorbije jaar niet geopend was en waar ook bestrijding op de betrokken soort niet werd toegestaan;
  • schade aan gewassen, vee, bos en visserij (maar dus niet voor schade aan goederen) die veroorzaakt werd door een beschermde diersoort.
U komt in aanmerking voor schadevergoeding als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U moet maatregelen hebben genomen die redelijkerwijs van u kunnen verwacht worden om de schade te voorkomen en/of te beperken;
  • Alleen schade groter dan 300 euro komt in aanmerking voor een schadevergoeding;
  • U moet de schade binnen een redelijke termijn vaststellen en binnen de vijf werkdagen na de vaststelling melden.
Zowel schade bij landbouwers als particulieren komt in aanmerking voor een schadevergoeding.

Procedure


Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding moet u een aanvraagformulier invullen en binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van de schade opsturen of indienen. Dat kan

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Vergoeding voor schade veroorzaakt door niet-bejaagbaar wild of door een beschermde diersoort

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest