ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN KUNSTENAARS EN PROFESSIONELE KUNSTENORGANISATIES
Inhoud


Individuele kunstenaars en professionele kunstenorganisaties kunnen ondersteuning genieten van de Vlaamse overheid via het Kunstendecreet. Het Kunstendecreet biedt subsidies voor podiumkunsten, muziek, beeldende en (multiscreen) audiovisuele kunsten, architectuur en vormgeving, en mengvormen hiervan.

Voorwaarden


De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor subsidie:
  • Individuele kunstenaars
    Individuele kunstenaars worden ondersteund met projecten, beurzen, kunstenaarstoelagen en residenties.
  • Kunstenorganisaties
    Kunstenorganisaties kunnen op meerjarige basis ondersteund worden voor een periode van vijf jaar. Organisaties die niet op meerjarige basis worden ondersteund, kunnen wel voor projectsubsidiëring in aanmerking komen.

Procedure


Voor de meeste subsidiemogelijkheden worden strikte indiendata gehanteerd voor het indienen van de subsidieaanvragen. Die aanvragen moeten ingediend worden via de webapplicatie KIOSK. Subsidies worden toegekend door de politieke overheid, op basis van advies:
  • artistiek-inhoudelijk advies door beoordelingscommissies (samengesteld uit deskundigen en actieve participanten)
  • zakelijk advies door het team Kunsten en Cultureel Erfgoed
Op basis van beide adviezen beslist de Vlaamse minister van Cultuur voor niet-meerjarige subsidies. Voor meerjarige subsidies formuleert de minister een voorstel aan de Vlaamse Regering, die uiteindelijk beslist.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Kunstvormen op het vlak van literatuur en film vallen niet onder het Kunstendecreet maar behoren tot de bevoegdheid van respectievelijk het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Regelgeving


Op 13 december 2013 werd het Kunstendecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet creëerde een nieuw kader voor de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen.

Links


Subsidies voor kunstenaars en professionele kunstenorganisaties

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Subsidiëren en erkennen
Vlaams Fonds voor de Letteren
Vlaams Audiovisueel Fonds

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidies voor de audiovisuele sector
Subsidies voor de letterensector