VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE (VOP) VOOR WERKGEVERS
Inhoud


De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven. De Vlaamse ondersteuningspremie is bedoeld als compensatie voor de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap met zich meebrengt. Op die manier wil de Vlaamse overheid het voor werkgevers aantrekkelijker maken om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen of te houden.

Voorwaarden


De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) beslist of uw aandoening erkend wordt als arbeidshandicap of niet. De VDAB bepaalt of een werknemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de VOP.  Op de website van het departement WSE leest u welke categorieën van werkgevers een VOP kunnen aanvragen.  Ook zelfstandigen (in hoofdberoep en in bijberoep) kunnen een VOP aanvragen. Als zelfstandige kunt u de VOP voor uzelf of voor een werknemer aanvragen. Ook uitzendkantoren kunnen voor eigen werknemers of voor uitzendkrachten een VOP aanvragen.

Procedure


Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) is bevoegd voor de behandeling van
  • nieuwe aanvragen van werkgevers voor een VOP
  • aanvragen voor verlengingen of verhogingen van bestaande dossiers. 
De VDAB is bevoegd voor aanvragen die voor 1 juli 2016 zijn ingediend. Als werkgever mag u een VOP aanvragen voor al uw werknemers die een arbeidshandicap hebben die door de VDAB erkend is. De werknemers moeten in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd zijn. Er zijn enkele beperkingen:
  • u mag geen werknemers ontslaan om ze te vervangen door een werknemer met een arbeidshandicap die recht heeft op een VOP
  • u mag geen werknemers ontslaan om ze daarna opnieuw aan te werven om zo een VOP te verkrijgen
  • bepaalde inkomsten, premies en subsidies zijn niet cumuleerbaar met een VOP
U bent niet gebonden door een termijn om een aanvraag voor een VOP in te dienen. U kunt dat op elk moment doen, voor zowel een huidige als een toekomstige werknemer. U dient uw aanvraag bij voorkeur in via het e-loket (klik bovenaan rechts op de link naar het loket). Daarvoor hebt u een elektronische identiteitskaart met pincode of een federaal token nodig. Hou verder deze gegevens klaar: het bankrekeningnummer waarop u de ondersteuningspremie wilt ontvangen en de basisinformatie over de plaats van tewerkstelling en de arbeidsuren van de werknemer. Een elektronische aanvraag is eenvoudiger en verloopt sneller dan een aanvraag op papier. Voor een aanvraag op papier downloadt u het aanvraagformulier. Het departement controleert of de aanvraag ontvankelijk is en onderzoekt de inhoud van de aanvraag. Voor de beoordeling van de arbeidshandicap van de werknemer en het percentage en de duurtijd van de premie doet het een beroep op de VDAB. Voor vragen over het individuele VOP-recht kunt u terecht bij de VDAB.
Uiterlijk dertig dagen na de ontvankelijk verklaarde aanvraag brengt het departement de werkgever op de hoogte van zijn beslissing.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Als werkgever krijgt u gedurende vijf jaar om de drie maanden een premie. Daarna kunt u een verlenging aanvragen. De hoogte van de premie is afhankelijk van het referteloon. Het referteloon is de som van het brutoloon en de gewone werkgeversbijdragen, verminderd met de RSZ-verminderingen waarop de werkgever recht heeft. Op de website leest u hoe het bedrag van de VOP wordt bepaald. Het departement betaalt de premie voor een bepaald kwartaal uit op het einde van het volgende kwartaal. De betaling voor het derde kwartaal van 2016, bijvoorbeeld, wordt uitgevoerd in december 2016.

Links


Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer voor personen met een handicap