25975 - 9/11/2017 - Gemeenteraad - Beslissing 6 november 2017 - Aanvullend gemeentelijk reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg Vlamingveld - parkeermaatregel

Bekendmaking in toepassing van artikel 186 en 187 Gemeentedecreet

Aanhef

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
- De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 2°;
- Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 5, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
- Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
- Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
- Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
- Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
- Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
- Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Motivering

De afgelopen 2 jaar wordt de vrachtwagenparking aan Jabbeke-Oost en het Vlamingveld meer en meer gebruikt als rustplaats naast de snelweg voor truckers: - geregeld staan daar in het weekend 10 à 15 buitenlandse chauffeurs in afwachting van hun reistijdenregeling of in afwachting van bericht omtrent terugvracht; - er zijn geregelde meldingen van overlast uit de buurt. Het beheer binnen de afdeling wegen en verkeer is hiervan op de hoogte; - er is een belangrijk hygiëneprobleem, daar waar de site niet is uitgerust met enig sanitair of voorziening; - de truckers maken van de site geregeld een 'eigen' verblijfdorp; - de site wordt daardoor (om de veiligheidsredenen) nu meestal gemeden door vrachtwagens uit de bedrijvenzone of uit de buurt, waardoor er dan voor het parkeren meer afgewend wordt op de woonbuurt.

De parking die oorspronkelijk goed bedoeld was voor opleggers en vrachtwagens, wordt op vandaag afgewend als vaste rustplaats voor vrachtwagenchauffeurs. Het is echter nooit de bedoeling geweest om op die plaats een snelwegparking voor vrachtwagens in te richten. Door het oneigenlijk gebruik van de parking, komt de openbare veiligheid ernstig in het gedrang, in die mate zelfs dat de lokale bedrijvigheid (de oorspronkelijke doelgroep) er geen gebruik meer van maakt.

Om het oorspronkelijk doel van de parking, met name het voorzien van een tijdelijke rustplaats voor vrachtwagens en opleggers uit de bedrijvenzone Vlamingveld of uit de buurt, te kunnen verwezenlijken, dienen een aantal maatregelen genomen te worden inzake het parkeerbeleid.

Met huidig aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer wordt een parkeerverbod ingesteld in het Vlamingveld en wordt de mogelijkheid tot parkeren op de vrachtwagenparking in tijd beperkt met een maximum van 12 uur. Dit reglement biedt zo ook een rechtsbasis voor de Lokale Politie om te kunnen doeltreffend optreden bij overtredingen.

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisneming overgemaakt aan de Afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. De carpool- en vrachtwagenparking zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer zodat ook zij in kennis worden gesteld van dit aanvullend reglement.

BESLUIT;

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het aanvullend gemeentelijk reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Vlamingveld, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed.

Artikel 2: De gemeenteraad maakt dit aanvullend reglement voor kennisneming over aan de Afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en aan het Agentschap voor Wegen en Verkeer.


(laatst gewijzigd:9-11-2017)