25960 - 08/11/2017 - gemeenteraad 6 november 2017 - Begraafplaatsen - concessierecht - hernieuwing - aanpassing
In het kader van het begraafplaatsbeheer wordt op heden toepassing gemaakt van een tariefregeling van 375 euro/concessie en dit voor een duur van 50 jaar. Dit tarief wordt jaarlijks opgenomen in het retributiereglement van de gemeente.

Voor zij die geen concessie wensen te nemen, geldt een periode van 10 jaar, zonder vergoeding.

Bij beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2003 werd de retributie voor de verlenging van concessies bepaald op 20 jaar met een vergoeding van 150 euro en zelfs een mogelijkheid voor een verlenging van 50 jaar met een vergoeding van 350 euro. Er werd evenwel geen actieve aanpak gevoerd met betrekking tot de concessiebeëindiging en de eventuele aanspraak op verlenging.

Naar aanleiding van de voorgenomen werken op de begraafplaats Aartrijksesteenweg is het noodzakelijk om 23 graven met concessie te verplaatsen. Dit gebeurt voor rekening van de gemeente Jabbeke en zonder dat dit een invloed heeft op het concessierecht. Daarnaast zijn er 45 graven zonder concessierecht of waarvan het concessierecht verlopen is en die gerechtigd zijn om een aanvraag te doen voor hernieuwing van concessie.

Het is niet wenselijk om na een verstreken periode van 50 jaar (wat in het begraafplaatsbeheer van de gemeente Jabbeke ruim is voor een beperkt tarief) nogmaals een verlenging toe te staan voor 50 jaar. Aldus het voorstel om verlengingen steeds te beperken voor een periode van 20 jaar.

Een ander aspect is dat bij heel wat gevallen de concessietermijn reeds geruime tijd verstreken is. Bij de meeste begraafplaatsen worden verlengingen dan toegepast met ingang van de datum van het verstrijken. Het is in ieder geval in het belang van de billijkheid dat iedereen die zich in een gelijke toestand bevindt, op een gelijke wijze bediend wordt. Indien er geruime tijd na beëindiging van de concessieperiode nog een hernieuwing aangevraagd wordt, is het van belang om daarmee rekening te houden.

Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld om het tarief voor de verlenging van de concessie te bepalen als volgt: "Het tarief bedraagt 150 euro, verhoogd met een bedrag van 50 euro per 5 jaar dat de initiële concessie intussen verstreken is.".

BESLUIT:

Artikel 1:
Bij hernieuwing van een begraafplaatsconcessie beloopt de duur 20 jaar.

Artikel 2:
Het tarief bedraagt 150 euro, verhoogd met een bedrag van 50 euro per 5 jaar dat de initiële concessie intussen verstreken is.

(laatst gewijzigd:8-11-2017)