25959 - 08/11/2017 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 6 NOVEMBER 2017

Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 6 november 2017


Aanwezig:
Voorzitter:Paul Vanden Bussche
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Deprée Geert, Pollet Jan, Vanhaverbeke Heidi, Coudeville Claudia
Raadsleden: Lievens Georges, Bogaert Hendrik, Acke Joël, Dereeper Franky, Loyson Siska, D'hoedt Annie, Dhaese Annemieke, Orbie Geert, Daenekindt Caroline, Hendrickx Nadia, Talloen Jan, Veramme Thomas, Lingier Marc, Hallemeersch Peter-Jan
Secretaris: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Vermaut Han, Sabbe Cindy


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring aan het verslag van de zitting van 2 oktober 2017.


 2. Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Vlamingveld - parkeermaatregel - ontwerp
  Goedkeuring van het aanvullend gemeentelijk reglement van de politie op het wegverkeer betreffende Vlamingveld. Het betreft het invoeren van een parkeerverbod waarbij het parkeren op de vrachtwagenparking beperkt wordt in tijd met een maximum van 12 uur.


 3. Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring
  Goedkeuring aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en om in te tekenen op de aandelen A. Goedkeuring voor de benoeming van de voorgedragen leden van de raad van bestuur van TMVS.


 4. Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering - 22 december 2017 - statutenwijziging
  Goedkeuring voor de agenda’s van de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 22 december 2017. Goedkeuring voor het oprichtingsdossier van TMVS. Vraag voor goedkeuring aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van TMVS


 5. Intergemeentelijke samenwerking - Infrax - buitengewone algemene vergadering - 4 december 2017 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax op 4 december 2017. Aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger en de plaatsvervangende gemeentelijk vertegenwoordiger.


 6. Intergemeentelijke samenwerking - WVI - buitengewone algemene vergadering - 21 december 2017 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op 21 december 2017. Aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger en de plaatsvervangende gemeentelijk vertegenwoordiger.


 7. Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone algemene vergadering - 20 december 2017 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IVBO op 20 december 2017. Aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger en de plaatsvervangende gemeentelijk vertegenwoordiger.


 8. Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - Directiecomité Aanvullende Diensten - aanstellen vertegenwoordiger
  Voordracht van een opvolgend gemeentelijk vertegenwoordiger in het Directiecomité Aanvullende Diensten van TMVW.


 9. Nieuwe Polder van Blankenberge - programma van de gewone onderhoudswerken aan de onbevaarbare waterlopen - dienstjaar 2018
  Goedkeuring voor het bestek van de onderhoudswerken 2018 aan de onbevaarbare waterlopen opgemaakt door de Nieuwe Polder van Blankenberge. Vastlegging van een krediet hiervoor van 27.402 euro op het budget 2018.


 10. Begraafplaatsen - concessierecht - hernieuwing - aanpassing
  Goedkeuring voor de aanpassing van het concessierecht waarbij bij een hernieuwing van een begraafplaatsconcessie de duur 20 jaar beloop. Het tarief hiervoor bedraagt 150 euro, verhoogd met een bedrag van 50 euro/5 jaar dat de initiële concessie intussen verstreken is.


 11. Sociale zaken - tewerkstelling - hervorming van het PWA-stelsel - beslissing over de organisatie van wijk-werken - herneming
  Goedkeuring voor de oprichting van de interlokale vereniging Wijk-Up in het kader van de organisatie van wijk-werken. Bevestiging van de aansluiting bij de interlokale vereniging en om vanaf 1/1/2018 de opdracht ‘organisatie wijk-werken’ toe te kennen aan de interlokale vereniging Wijk-Up. Benoeming van een gemeentelijk vertegenwoordiger en een plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in het beheerscomité.


 12. Openbare werken - Cathilleweg Stalhille - aanpassings- en verbeteringswerken - ontwerp
  Goedkeuring voor de heraanleg en bijzondere herstelling van een deel van de Cathilleweg, tussen Expressweg en Kartuizerinnenweg. Geraamde kostprijs: 157.710,54 euro (incl. BTW). Gunning bij openbare procedure.


 13. Ruimtelijke planning - ambachtelijk beleid - ambachtelijke verkaveling Stationsstraat - verkoopprocedure
  Goedkeuring voor de verkoopprocedure voor de verkoop van de percelen gelegen in het RUP Bedrijventerrein Stationsstraat – oppervlakte: + 16.000m².


 14. Ruimtelijke planning - RUP Bogaertstadion - zone voor dagrecreatie - regeling verkoopprocedure
  Goedkeuring voor de verkoopprocedure voor de verkoop van het perceel gelegen in het RUP Bogaertstadion, bestemd als zone voor dagrecreatie – oppervlakte: 12.800m².


 15. Ruimtelijke Ordening - verkaveling tussen de Aartrijksesteenweg en de Zerkegemstraat - vraag tot het bepalen van een straatnaam - herneming
  Dit agendapunt werd verdaagd naar een volgende zitting.


 16. Patrimonium - Bogaertstadion - bouw voetbalinfrastructuur - KSV Jabbeke - ontwerp
  Goedkeuring voor het ontwerp van de nieuwbouw voor de voetbalinfrastructuur van KSV Jabbeke – geraamde kostprijs: 1.420.687 euro. Gunning bij wijze van open aanbestedingsprocedure.


 17. Patrimonium - SPC Varsenare - algemene renovatie en mobiliteit - principebeslissing
  Principiële goedkeuring voor de voorstellen voor de voorstudie van de renovatie van het inkomgedeelte van het Sport- en Cultuurcentrum in Varsenare en voor de heraanleg en uitbreiding van de parking bij het centrum.


 18. Patrimonium - postgebouw Jabbeke - nabestemming - inrichting tot buurtcentrum 'De Post' - ontwerp
  Goedkeuring voor de verbouwing van een deel van het postgebouw tot buurtcentrum – geraamde kostprijs: 70.000 euro. Uitvoering van de werken in eigen regie door de dienst gemeentewerken. Gunning van de opdrachten tot aankoop via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.


 19. Patrimonium - schoolgebouw Stalhille - aanpassingswerken - ontwerp
  Goedkeuring van het ontwerp van de aanpassingswerken aan het schoolgebouw van Stalhille. Geraamde kostprijs: 77.564,34 euro (incl. BTW) – gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.


 20. Gemeentewerken - algemeen onderhoud en plantsoenen - contract voor het bijkomend groenonderhoud zomerperiode 2018
  Goedkeuring voor de overeenkomst met Footstep °360 Groen waarbij in de periode van 1 maart tot 31 oktober 2018 4 arbeiders en een ploegbaas ter beschikking gesteld worden. Geraamde kostprijs: 131.169,23 euro


 21. Financiën - Jaarrekening 2016 - kennisneming goedkeuring voogdijoverheid
  Kennisname van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2016 van de gemeente Jabbeke.


 22. De besluiten zijn ter inzage van de inwoners van 8 november 2017 tot 28 november 2017 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:8-11-2017)