24893 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - BVBA Topa - Eernegemweg 154, 8490 Jabbeke - uitbreiden van de WKK met 138 kWel (74 kWth) op de vergunde WKK van 1.402 kWel (3.436 kWth)

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 28 september 2017

Aan: BVBA Topa/ Franco Rudy, Eernegemweg 154 te 8490 Jabbeke

Betreffende: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Uitbreiden van de WKK met 138 kWel (74 kWth) op de vergunde WKK van 1.402 kWel (3.436 kWth)

Op het perceel EERNEGEMWEG 154, 8490 JABBEKE
De aanvraag ligt: Afdeling 6, Sectie C, Perceelnummer(s)0024/A, 0045/D, 0045/F, 0047/A 2, 0047/B 2, 0047/D 2, 0047/Z
Dossiernummer: OMV_2017004223

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Dienst Leefmilieu,
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

Belangrijk bericht

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Vlaamse Regering, op het volgende adres:
Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager (behalve als hij zelf het beroep instelt);
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt);

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2017004223
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Omgevingsfonds met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2017004223“ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.


(laatst gewijzigd:6-10-2017)