24872 - 04/10/2017 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 2 OKTOBER 2017

Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 2 oktober 2017


Aanwezig:
Voorzitter:Paul Vanden Bussche
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Vanhaverbeke Heidi, Coudeville Claudia
Raadsleden: Lievens Georges, Bogaert Hendrik, Acke Joël, Dereeper Franky, Loyson Siska, D'hoedt Annie, Dhaese Annemieke, Orbie Geert, Vermaut Han, Daenekindt Caroline, Hendrickx Nadia, Sabbe Cindy, Talloen Jan, Lingier Marc, Hallemeersch Peter-Jan
Secretaris: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Deprée Geert, Pollet Jan, Veramme Thomas


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring aan het verslag van de zitting van 4 september 2017.


 2. Intergemeentelijke samenwerking - Imewo - buitengewone algemene vergaderingen - 20 december 2017
  Goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van IMEWO op 20 december 2017. Goedkeuring voor de splitsing door overneming door IMEWO van een deel van FINIWO.


 3. Intergemeentelijke samenwerking - FINIWO - Buitengewone Algemene Vergadering - vrijdag 15 december 2017 - goedkeuring agenda
  Goedkeuring voor de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van FINIWO van 15 december 2017.


 4. Intergemeentelijke samenwerking - Infrax - Infra-x-net - Jabbeke pilootgemeente Infra-X-enter - datacenter
  Principiële beslissing om een beroep te doen op het intergemeentelijke samenwerkingsverband ‘Infrax-West’ voor de opslag van data volgens het aanbod InfraX-enter.


 5. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - vaststellen van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2018
  Voorlegging van de begroting van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. Aandeel van de gemeente Jabbeke in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone: 504.874 euro.


 6. Sociale zaken - tewerkstelling - hervorming van het PWA-stelsel – beslissing over de organisatie van wijk-werken
  Dit agendapunt werd verdaagd naar een volgende zitting van de gemeenteraad.


 7. Patrimonium - verkaveling Merelstraat en Stationsstraat - verbindend voet- en fietspad - Jabbekebeek - brug - offerte
  Goedkeuring voor de aankoop van een prefab-voetgangersbrug voor het verbindend wandel- en fietspad tussen de wijk van de Merelstraat en de Stationsstraat. Geraamde kostprijs: 24.500 euro (excl. BTW). Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf, in toepassing van art. 26, § 1, 1°, f, Wet Overheidsopdrachten.


 8. Patrimonium - begraafplaats Varsenare - heraanleg - ontwerp
  Goedkeuring voor het ontwerp voor de heraanleg van de begraafplaats langs de Oudenburgweg in Varsenare. Geraamde kostprijs: 335.278,50 euro (excl. BTW). Gunning bij wijze van openbare aanbesteding.


 9. Patrimonium - begraafplaats Aartrijksesteenweg - uitbreiding - principebeslissing omtrent de heraanleg
  Principiële goedkeuring voor het ontwerpplan voor de herinrichting van de begraafplaats langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke. Voor de financiering is een budget van 600.000 euro voorzien.


 10. Ruimtelijke planning - patrimonium - Willemijnenweg – verkoop perceel grond – verkoopsvoorwaarden
  Principiële goedkeuring voor de verkoop van een perceel gelegen in Zerkegem, Willemijnenweg. Oppervlakte: 4621m². Goedkeuring voor de regeling van de verkoopprocedure via bieding onder gesloten omslag na uitvoerige publicatie.


 11. Ruimtelijke Ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling tussen Aartrijksesteenweg en Zerkegemstraat - principebeslissing
  Dit agendapunt werd verdaagd naar een volgende zitting van de gemeenteraad.


 12. Ruimtelijke Ordening - RUP Les Douglas - definitieve vaststelling
  Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Les Douglas’


 13. Ruimtelijke Ordening - RUP Bedrijventerrein Stationsstraat - definitieve vaststelling en principebeslissing omtrent de realisatie
  Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijventerrein Stationsstraat’. Principiële goedkeuring voor het realisatievoorstel voor het erfgoedgedeelte gelegen in het RUP Stationsstraat.


 14. Ruimtelijke ordening - patrimonium - erfgoed - Snellegem - verwerving terrein voor de realisatie van een dorpsplein
  Goedkeuring voor de aankoop van een perceel grond gelegen te Snellegem op de hoek van de Eernegemweg, Oostmoerstraat en Zuidmoere. Oppervlakte: 1130m². aankoopprijs: 500.000 euro overeenkomstig het ontwerp van aankoopovereenkomst en de daarin vervatte opschortende voorwaarden.


 15. Mobiliteit – fietsbeleid – inrichting publieke fietsvoorzieningen voor privaat gebruik - retributieregeling
  Principiële goedkeuring voor de gemeentelijke inrichting van afgesloten fietsbergingen voor privaat gebruik en voor de voorgestelde retributieregeling.


 16. De besluiten zijn ter inzage van de inwoners van 4 oktober 2017 tot 24 oktober 2017 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:4-10-2017)