24838 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 18-09-2017 tot en met 17-10-2017 - Bekedijkstraat 3 - aanvraag van omgevingsvergunning

De aanvrager: Aquafin NV
Ligging perceel: 8490 Jabbeke Bekedijkstraat 3, kadastraal bekend : afdeling 1, sectie A, nr. 675c, 677d, 677c.

Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de lozingsvoorwaarden.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- de deputatie
Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 18-09-2017 tot en met 17-10-2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu, op het volgend adres:
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of e-mail gemeentehuis@jabbeke.be.

(laatst gewijzigd:18-9-2017)