INBREIDING KERN JABBEKE - VERKOOPDOSSIER PROJECTGRONDEN
Ingevolge beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Jabbeke van 04.07.2016, aangevuld op 12.06.2017, wordt er overgegaan tot de verkoop van projectgronden te Jabbeke.


Gezien de omvang van deze verkoop worden de gronden opgedeeld in twee verschillende kopen.

Kadastrale gegevens

De gronden zijn kadastraal gekend als Jabbeke, eerste afdeling (voorheen Jabbeke),sectie C:,
-koop één: nr. C 765APOOOO met een oppervlakte van 1307 m2
-koop twee: nr. C 766APOOOO met een oppervlakte van 3161 m2Er is een technische bundel beschikbaar bevattende:
1. De metingsplannen
2. Het RUP Jabbeke centrum Inbreiding
3. De inrichtingsstudie
4. Een grondmechanisch onderzoek betreffende lot één ( Groep Van Vooren dd. 23.05.2017)

Deze bundel is te downloaden op bijlage/Inbreiding_verkoop.pdf of http:\\www.vadenot.be

Een algemeen informatiemoment omtrent de verkoopprocedure en de projectverwachting werd gehouden in het Gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat nr. 3, op maandag 25.09.2017 om 18 uur.

Verkoopprocedure

A. Wijze van verkoop
De goederen worden in opdracht van de gemeente Jabbeke door het notariskantoor 'Vadenot' te Jabbeke verkocht volgens de procedure 'bieden onder gesloten omslag'.
Deze procedure wordt gebruikt om op een objectieve en transparante manier de beste prijs voor de goederen te kunnen verkrijgen.
Door het indienen van het bod gaat de kandidaat-koper volledig akkoord met de procedure en de in onderhavig document opgenomen regels en voorwaarden.
Het biedingsformulier is terug te vinden als bijlage 1 en 2.
Een bod kan ingediend worden per individuele koop ofwel voor de twee kopen samen.
Alle biedingen dienen bij het notariskantoor toe te komen uiterlijk op 13.10.2017 om 14 uur. Dit is één uur voor de opening der biedingen die zal plaatsvinden op zelfde notariskantoor op 13 .10.201 7 om 15 uur.
Laattijdig binnengebrachte biedingen zullen buiten beschouwing worden gelaten.

B. Publiciteit
Om deze verkoop voldoende kenbaar te maken aan het grote publiek wordt volgende publiciteit voorzien:
• advertentie op de websites van de gemeente Jabbeke en van het notariskantoor Vadenot
• advertentie op immoweb/notarimmo
• advertentie in Roularta-media (De Streekkrant, De Zondag, Notariskrant);
• advertentie in de Standaardgroep;
• mailing naar kandidaat-kopers/investeerders.

C. Inlichtingen
Vadenot BV bvba van geassocieerde notarissen
Dossierbeheerder: Thomas Sercu
Gistelsteenweg 295, 8490 Jabbeke
T. 050.81.12.32
E-mail: thomas.sercu@vadenot.be

D. Minimum biedingsbedrag
Deze objectieve verkoop start aan een minimum biedingsbedrag. Biedingen lager dan dit bedrag zullen bijgevolg niet geldig zijn en buiten beschouwing worden gelaten. Er wordt gewerkt met volgende minimumprijzen:
-koop één: zevenhonderdvijftigduizend euro (750.000€)
-koop twee: één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000€)
-koop één en twee samen: twee miljoen driehonderdduizend euro (2.300.000€)
Exclusief registratierechten, aktekosten en BTW

E. Wijze van inschrijven
Een bod moet worden ingediend via het standaard biedingsformulier (terug te vinden als bijlage 1 en 2).
Het bod dat door een kandidaat-koper uitgebracht wordt is bindend en definitief.

De bieding wordt als regelmatig beschouwd als:
1. het standaard biedingsformulier correct wordt ingevuld door onderaan de datum, handtekening, naam en contactgegevens van de bieder te zetten;

2. het biedingsformulier ( en de gevraagde documenten) in een ondoorzichtige omslag worden gestoken die volledig en goed afgesloten is. Buiten op de omslag wordt vermeld:
o "BOD JABBEKE KOOP ... t.a.v. Notariskantoor Vadenot, Gistelsteenweg 295, 8490 Jabbeke
o naam en adres van de kandidaat-koper(s);
o zowel op de voor- en achterzijde vermelden: "omslag NIET OPENEN – bieding onder gesloten omslag".
Indien de bieding per post wordt verzonden, wordt de bovenvermelde gesloten omslag in een tweede omslag gestoken.

3. volgende documenten zijn bijgevoegd:
o Voor natuurlijke personen (bijlage 1):
• kopie van de geldige identiteitskaart van elke natuurlijke persoon/kandidaat-koper;
• gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden het biedingsformulier te ondertekenen en een kopie van hun trouwboekje en (indien van toepassing) huwelijkscontract bij te voegen;
• in tweevoud: een ingevulde en eenzijdig getekende onderhandse verkoopovereenkomst (elke bladzijde geparafeerd en de laatste bladzijde getekend), terug te vinden als bijlage 3.

o Voor rechtspersonen (bijlage 2):
• statuten en publicatie in het Belgisch Staatsblad van de rechtspersoon/kandidaat-koper, buitenlandse vennootschappen dienen hun machten te bewijzen via de in dat land vigerende regels;
• kopie van de identiteitskaart( en) van de vertegenwoordigers van de onderneming
volgens de statuten of een document waaruit blijkt dat de verantwoordelijke volmacht heeft;
• in tweevoud: een eenzijdig getekende onderhandse verkoopovereenkomst ( elke bladzijde geparafeerd en de laatste bladzijde getekend), terug te vinden als bijlage
Het notariskantoor is ertoe gemachtigd om, bij gebrek aan één of meerdere van bovenvermelde vereisten, de ontbrekende stukken alsnog op te vragen of de inschrijver te verzoeken de ontbrekende vermeldingen alsnog aan te vullen. Dit zal gebeuren tijdens de periode van het onderzoek der biedingen ( de veertien kalenderdagen na het openen der biedingen, zie verder).

Een bod moet bovendien aan volgende geldigheidsvereisten voldoen, zonder dewelke het onvermijdelijk als nietig zal worden beschouwd:
1. het bod mag geen opschortende en/of ontbindende voorwaarde bevatten;
2. het bod moet worden opgesteld in het Nederlands;
3. het bod moet worden uitgebracht in de munteenheid euro en moet een concreet bedrag inhouden;
4. het bod moet gelijk aan of hoger zijn dan de vastgestelde minimumprijs;
5. het bod moet ingediend worden per koop, ofwel voor de twee kopen samen.
6. indien hetzelfde bod door verschillende partijen wordt uitgebracht mag het biedingsbedrag niet worden opgesplitst en is elke partij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk;
7. de biedingen moeten uiterlijk één uur voor de openingszitting toekomen bij het notariskantoor. De bieding onder gesloten omslag kan worden afgegeven bij het notariskantoor tegen ontvangstbewijs of worden opgestuurd (aangetekend of niet aangetekend). De verantwoordelijkheid van het afleveren van de omslag ligt geheel bij de inschrijver. Laattijdige afgifte of ontvangst leidt tot ongeldigheid van het bod.

Kandidaat-kopers dienen de omslag te bezorgen aan het notariskantoor Vadenot, Gistelsteenweg 295, te 8490 Jabbeke en dit ten laatste op 13.10.2017 om 14u.
Naar aanleiding van het informatiemoment werden de vragen en antwoorden verstrekt zoals in het document in bijlage hieraan. Dit document houdt bijkomende afspraken en verbintenissen in ten aanzien van de verkoop.

Document vragen en antwoorden

(laatst gewijzigd:1-10-2017)
Nieuws /