24690 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 3-08-2017 tot en met 1-09-2017 - Popstaelstraat 73 lot 6 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften

Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 3-08-2017 tot en met 1-09-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:3/08/2017)