24673 - MILIEU - Bekendmaking beslissing natuurvergunninngsaanvraag dd. 18/04/2017 betr. KLE/vegetatie wijzigingen door Middenkustpolder voor onderhoudswerken waterlopen cat. 2 en polderwaterlopen
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 22 juni 2017 een natuurvergunninngsaanvraag dd. 18/04/2017 betr. KLE/vegetatie wijzigingen door Middenkustpolder voor onderhoudswerken waterlopen cat. 2 en polderwaterlopen heeft afgeleverd.

De beslissing ligt gedurende 10 dagen, van 12 juli 2017 tot en met 27 juli 2017 ter inzage van het publiek bij de gemeente Jabbeke, dienst leefmilieu, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.

Tegen deze beslissing van de deputatie kan beroep worden ingesteld bij de Minister. Het verzoekschrift dient verstuurd te worden op het adres van de Afdeling of het Kabinet van de Minister.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
ANB - Buitendienst West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Kon. Albert I laan 1/2 74
B-8200 Brugge - Sint-Michiels


(laatst gewijzigd:12-7-2017)