24628 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 23-06-2017 tot en met 24-07-2017 - aanvraag van omgevingsvergunning voor de stedenbouwkundige handelingen - Eernegemweg 154 - nieuw aan te leggen vijver.

De aanvrager: Topa bvba
Ligging perceel: 8490 Jabbeke Eernegemweg 154, kadastraal bekend : afdeling 6, sectie C, nr. 24a.

Kort omschreven gaat het over nieuw aan te leggen vijver

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- de deputatie
Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 23-06-2017 tot en met 24-07-2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu, op het volgend adres:
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: Omgevingsloket

(laatst gewijzigd:23/06/2017)