23335 - 08/03/2017 - gemeenteraad 6 maart 2017 - Reglementering - cultuurbeleid - reglement 'Kunst op openbare plaatsen' - ontwerp
Het gemeentebestuur wil enerzijds het aanbod van kunst voor inwoners en bezoekers vergroten en anderzijds talent van eigen gemeente een kans geven om te exposeren.

Het reglement ‘Kunst op openbare plaatsen’ legt de afspraken vast bij het exposeren van een kunstwerk op openbare locaties, zowel binnen als buiten : verzekering, locatie, duur, enz.

Kunstenaars die hun werken op openbaar domein willen exposeren, kunnen dit aanvragen aan het gemeentebestuur.

BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeente Jabbeke stelt, aan in de gemeente Jabbeke gedomicilieerde personen, openbare locaties ter beschikking om kunstwerken tentoon te stellen onder de hierna bepaalde voorwaarden.

Artikel 2:
Met openbare locaties worden bedoeld zowel binnenlocaties zoals foyer en bibliotheek in Vrijetijdscentrum Jabbeke of SPC Varsenare, gemeentehuis Jabbeke en Varsenare, als buitenlocaties (park rond Vrijetijdscentrum, gemeentehuis Varsenare). Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 3:
De tentoongestelde werken dienen gedurende minstens 6 maanden geëxposeerd te worden, behoudens opzegging per aangetekende brief van minstens één maand.

Artikel 4:
De kunstenaar staat in voor het transport van de kunstwerken, het voorzien van een sokkel voor het kunstwerk en een verzekering alle risico’s.

Artikel 5:
De kunstwerken die krachtens dit reglement worden tentoongesteld op openbare plaatsen worden kosteloos ter beschikking gesteld.

Artikel 6:
Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de tentoongestelde kunstwerken. Voor binnenlocaties dekt de brandpolis van de gemeentelijke gebouwen geen schade aan tentoongestelde kunstwerken.

Artikel 7:
De aanvragen om kunstwerken tentoon te stellen in openbare locaties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, voorzien van enige documentatie (fotomateriaal, korte beschrijving van het kunstwerk, …).

Artikel 8:
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de opportuniteit, plaats en periode van de aangevraagde tentoonstelling op openbare locaties.

(laatst gewijzigd:8-3-2017)