23334 - 08/03/2017 - gemeenteraad 6 maart 2017 - Reglementering - gemeentelijk reglement - code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken onderling vergen continu afstemming en overleg.

In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het openbaar domein. Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (o.a. kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen ondersteunen. Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135.

Gelet op het Gemeentedecreet: onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58, artikel 64, artikel 192.

Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen van 2001, goedgekeurd door de gemeenteraad van 12 november 2001.

Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen en klachten.

In de code staan afspraken over de handhaving ervan.

Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven.

Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo.

De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.

Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.

De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 2016 en 2 maart 2016.

Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze gemeente.

De ondertekening van de code op zich heeft geen financiële gevolgen en geen gevolgen voor het personeelsbestand.

BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen goed. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Artikel 2:
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 7 maart 2017.

Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 3:
De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 november 2001) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing wordt.

Artikel 4:
Dit besluit wordt opgestuurd aan:
• de bestendige deputatie van de provincieraad;
• de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;
• de toezichthoudende overheid;
• de VVSG vzw.

(laatst gewijzigd:8-3-2017)