23333 - 08/03/2017 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 6 MAART 2017

Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 6 maart 2017


Aanwezig:
Voorzitter:Paul Vanden Bussche
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Deprée Geert, Pollet Jan, Vanhaverbeke Heidi, Coudeville Claudia
Raadsleden: Lievens Georges, Bogaert Hendrik, Acke Joël, Dereeper Franky, Loyson Siska, D'hoedt Annie, Orbie Geert, Dhaese Annemieke , Hendrickx Nadia, Vermaut Han, Daenekindt Caroline, Talloen Jan, Veramme Thomas, Lingier Marc
Secretaris: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Monteyne Jacques, Sabbe Cindy


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het verslag van de zitting van 6 februari 2017.


 2. OCMW Jabbeke - ontslag raadslid - aanstelling opvolgend OCMW-raadslid
  Vervanging van een ontslagnemend OCMW-raadslid.


 3. Reglementering - gemeentelijk reglement - code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen
  Goedkeuring voor de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen geldig voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente.


 4. Reglementering - cultuurbeleid - reglement 'Kunst op openbare plaatsen' - ontwerp
  Goedkeuring voor het reglement ‘Kunst op openbare plaatsen’ waarbij de mogelijkheid geboden wordt aan Jabbeekse kunstenaars om hun kunstwerken te exposeren op openbare locaties.


 5. Openbare verlichting - project 2020 - doven van de openbare verlichting - uitvoeringsplan
  Goedkeuring voor het aanvullend plan waar de openbare verlichting ’s nachts gedeeltelijk gedoofd wordt of blijft branden – kostprijs voor uitvoering van de aanpassingswerken: 35.960,44 euro.


 6. Openbare werken - aangepast rooilijn- en onteigeningsplannen ‘Aanleg van een fietspad langs de Aartijksesteenweg’ (fase 2) - voorlopige vaststelling
  Voorlopige vaststelling van de onteigeningsplannen met bijhorende motivatienota voor de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingfietspad langs de Aartrijksesteenweg (fase 2) in het kader van het Fietsfonds.


 7. Openbare werken - Dorpsstraat - doorsteek Dorpsstraat/Koffiestraat - zaak van de wegen - ontwerp
  Goedkeuring voor de zaak van de wegen zoals voorzien in de plannen horende bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de doorsteek tussen Dorpsstraat en Koffiestraat. De inlijving bij het openbaar domein gebeurt enkel met het doel van de realisatie van een tweedelijnparking waarbij het doorgaand karakter zoveel als mogelijk vermeden wordt en geen bijkomende toegangen toegestaan worden andere dan deze opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning.


 8. Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam aan toegangsweg naar gepland wooninbreidingsproject "Jabbeke-Centrum" - verderzetting
  Beslissing om als straatnaam voor de toegangsweg naar het geplande wooninbreidingsproject Jabbeke-Centrum ‘Pieter Derudderstraat’ toe te kennen.


 9. Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnamen voor verkaveling Varsenare Noord "Hof van Straeten" - principebeslissing
  Beslissing om volgende straatnamen toe te kennen aan de 21 nieuwe openbare wegen in de woonverkaveling Varsenare-Noord: Ter Lovestraat, Blauwhuisstraat, Hoge Poortstraat, Devulderestraat, Wijngaardstraat, Rietscheldestraat, André Franchoostraat, Paul Snoekstraat, Smissebeekstraat, Brooloosstraat, Lucien Dendoovenstraat, Dossestraat, Noordbruggestraat, Blauwe Torenstraat, Bollaardstraat, Ooststraat, Traversestraat, Watermolenstraat, Middelhoekstraat, Poortestuk, Potteriestraat.


 10. Ruimtelijke ordening - RUP Les Douglas - voorlopige vaststelling
  Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Les Douglas’.


 11. Ruimtelijke ordening - RUP Bogaertstadion - voorlopige vaststelling
  Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Bogaertstadion’.


 12. Ruimtelijke ordening - RUP Bedrijventerrein Stationsstraat - voorlopige vaststelling
  Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Bedrijventerrein Stationsstraat’.


 13. Ruimtelijke ordening - RUP 'Zonevreemde Recazaken' - definitieve vaststelling
  Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Zonevreemde Recazaken’.


 14. Financiën - gemeenteraadsbeslissing dd 19 december 2016 - opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen - aanslag 2017 - opheffing
  Opheffing van het belastingreglement op verwaarloosde of verkrotte woningen en gebouwen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016 wegens de decretale aanpassingen van 22 december 2016 waardoor een gewestelijke heffing op verkrotte woningen en gebouwen niet langer bestaat.


 15. Toekenning ereburgerschap - Hugo Broos - voorbereiding gemeentelijke viering - 24 april 2017
  Beslissing om aan dhr. Hugo Broos het ereburgerschap van de gemeente Jabbeke aan te bieden.


 16. De besluiten zijn ter inzage van de inwoners van 8 maart 2017 tot 28 maart 2017 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:8-3-2017)