MAXIMUMFACTUUR VOOR MEDISCHE KOSTEN
Inhoud


De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat uw gezin per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald maximumbedrag. Uw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden. Als uw medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgt u de overige medische kosten volledig terugbetaald.

Voorwaarden


Elk gezin komt in aanmerking voor de MAF.

Procedure


Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij. Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt uw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Bij de eerste uitbetaling betreffende de MAF ontvangt u een attest. Voor meer informatie over het terugbetalen van geneesmiddelen, dokterskosten, de maximumfactuur, enzovoort, wendt u zich best tot uw ziekenfonds.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de MAF is afhankelijk van uw netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voor het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. De netto belastbare inkomens van alle gezinsleden worden samengeteld. Hoe lager dit totale gezinsinkomen, hoe lager het maximum en hoe sneller het recht op terugbetaling. Hebt u binnen uw gezin personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, dan kunt u genieten van een bijkomend recht op de sociale MAF. Er zijn speciale voorwaarden voor kinderen jonger dan 19 jaar en chronisch zieken. 

Links


Maximumfactuur RIZIV

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Landsbond van Christelijke Mutualiteiten
Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Geografische Toepassingsgebieden