VERLOF VOOR MEDISCHE BIJSTAND
Inhoud


Als u voor een zwaar ziek familielid wilt zorgen, kunt u 'verlof voor medische bijstand' nemen. Dat verlof is, naast palliatief verlof en ouderschapsverlof, een van de drie ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken. Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet voor de Vlaamse openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Voorwaarden


U kunt verlof voor medische bijstand opnemen voor
  • de personen met wie u samenwoont
  • familieleden tot de tweede graad: kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen ...).
Tijdens uw verlof voor medische bijstand kunt u ofwel:
  • helemaal niet werken
  • halftijds werken
  • 4/5 werken.
U kunt uw verlof voor medische bijstand opnemen in periodes van 1 tot 3 maanden.
  • Als u helemaal niet werkt, kunt u in totaal maximaal 12 maanden verlof krijgen.
  • Als u halftijds of 4/5 werkt, kunt u in totaal maximaal 24 maanden verlof krijgen.
Als u alleenstaand bent en moet zorgen voor een kind (jonger dan 16) die in het ziekenhuis is opgenomen,
  • dan wordt die maximumperiode verdubbeld
  • dan kunt u het verlof ook per week opnemen.
Voor werknemers in de privésector is verlof voor medische bijstand een recht: de werkgever kan u het verlof niet weigeren. In de openbare sector is dat niet altijd het geval. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag. Neem voor meer informatie over verlof voor medische bijstand en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA. Als uw minderjarig kind wegens een zware ziekte in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunt u ook verlof voor een week krijgen om het kind bij te staan of te verzorgen. U kunt die periode één keer met nog een week verlengen.

Procedure


Wilt u verlof voor medische bijstand nemen, dan moet u uw werkgever vooraf schriftelijk waarschuwen, bijvoorbeeld via brief of e-mail. In de privésector en bij lokale besturen moet u dat minstens zeven dagen op voorhand doen. In de openbare sector zijn de regels iets soepeler.   U vraagt het verlof voor medische bijstand aan met het aanvraagformulier van de RVA. Het eerste deel vult u zelf in, samen met de arts van de zieke, en het tweede deel vult uw werkgever in. U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop aangetekend naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw verlof aankomen. U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. U hebt daarvoor een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben, ofwel een federaal token..

Bedrag


Tijdens uw verlof voor medische bijstand krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt.

Links


Verlof voor medische bijstand

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


België

Verwante producten


Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet