WETTIGING HANDTEKENING
Inhoud


Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen. U kunt uw handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar u woont of in een andere gemeente.

Voorwaarden


  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Procedure


De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Wat Meebrengen


  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • uw identiteitskaart
Laat u de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


België

Verwante producten


Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's
Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België