INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
Inhoud


Als u als zelfstandige hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw onderneming verhinderen of ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalden voorwaarden een vergoeding op dagbasis krijgen van de overheid.

Voorwaarden


De voornaamste voorwaarde voor de vergoeding is dat u uw zaak minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen zult sluiten omdat werkzaamheden de toegang tot de zaak zullen verhinderen.

Procedure


De gemeente brengt 14 tot 30 kalenderdagen voor de aanvang van de werken elke betrokken zelfstandige op de hoogte dat er werken met mogelijke hinder zullen aanvangen en dat men een inkomenscompensatievergoeding kan ontvangen. Zodra u op de hoogte wordt gebracht van de werken, vraagt u als verantwoordelijke van de onderneming aan de gemeente een attest van hinder aan. Dat attest bewijst dat er werken in uitvoering zijn of uitgevoerd zullen worden en dat die werken hinder veroorzaken voor de onderneming. Binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het aanvraagformulier reikt de gemeente dan het attest van hinder uit. Minstens 7 dagen voor de sluiting moet u bij het Participatiefonds Vlaanderen twee documenten indienen, namelijk een formulier tot aanvraag van de vergoeding en het attest van hinder van de gemeente. Het attest van hinder en het aanvraagformulier vindt u op de website.

Bedrag


Als u uw zaak hebt moeten sluiten vanwege hinder door openbare werken, kunt u vanaf de achtste dag na de sluiting een schadevergoeding van 77,69 euro per kalenderdag krijgen (laatste indexering op 1 januari 2016). Op 1 januari 2017 zal die vergoeding geïndexeerd worden. U kunt de vergoeding in principe 30 kalenderdagen lang krijgen, maar die maximumtermijn kan verlengd worden.

Links


Inkomenscompensatievergoeding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Rentetoelage bij hinder openbare werken