AANMOEDIGINGSPREMIE VOOR TIJDSKREDIET
Inhoud


Werkt u in de privésector of in de socialprofitsector en neemt u tijdskrediet of een van de thematisch verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)? Dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering, boven op de onderbrekingsuitkering die u krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector kunnen sinds 2 september 2016 Vlaams zorgkrediet opnemen. Er worden geen aanmoedigingspremies meer toegekend voor periodes van Vlaams zorgkrediet die gestart zijn vanaf 2 september. Als u voor 2 september 2016 al een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking kreeg, dan blijft u die krijgen tot uw recht opgebruikt is. In de loop van 2017, wellicht na de zomer, wordt de mogelijkheid ingevoerd om 1/10 ouderschapsverlof te nemen. Met deze formule zou u gedurende 40 maanden een halve dag verlof per week of één volledige dag verlof om de twee weken kunnen nemen. Daar zal geen AP voor aangevraagd kunnen worden.

Voorwaarden


De voorwaarden voor het krijgen van een Vlaamse aanmoedigingspremie zijn verschillend voor de twee mogelijke sectoren van tewerkstelling:
 • de privésector
 • de socialprofitsector.
Ga eerst na tot welke sector u behoort. Per sector zijn er specifieke voorwaarden.
 • In de privésector geldt dat werknemers in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld moeten zijn. Ook als u bijvoorbeeld voor een Waals bedrijf werkt, maar 3 dagen per week in Vlaanderen thuiswerkt of als vertegenwoordiger voortdurend in Vlaanderen werkt, komt u in aanmerking.
 • Ook in de socialprofitsector geldt dat werknemers in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld moeten zijn. Maar als u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werkt, komt u toch in aanmerking voor de aanmoedigingspremie als uw werkgever
  • ofwel tot de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector behoort en Vlaamse subsidies ontvangt
  • ofwel tot de Vlaamse socio-culturele sector behoort.
 • Federale ambtenaren hebben geen recht op een aanmoedigingspremie.
  In de privésector kunt u in 3 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
 • zorgkrediet (tijdskrediet of thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
 • opleidingskrediet
 • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de privésector. In de socialprofitsector kunt u in 5 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
 • zorgkrediet (thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
 • opleidingskrediet
 • landingsbaan
 • loopbaankrediet (als u uw loopbaan voltijds onderbreekt)
 • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector. In de openbare sector kunt u alleen nog een aanmoedigingspremie krijgen als uw loopbaanonderbreking is ingegaan vóór 2 september 2016.    Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie, moet u altijd:
 • al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben voor uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet (dit krijgt u via de beslissingsbrief C62).
 • 12 maanden aaneensluitend gewerkt hebben voordat uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet ingaat. Als u in die 12 maanden wegens jaarlijkse vakantie, zwangerschapsverlof, ziekteverlof, loopbaanonderbreking, progressieve werkhervatting, economische werkloosheid, borstvoedingsverlof of een ander verlof een tijdlang niet gewerkt hebt, dan wordt die periode voor de berekening van uw premiebedrag beschouwd als gewerkte tijd. Ook interimwerk telt als gewerkte tijd, zolang u in die 12 maanden maar geen enkele dag werkloos bent geweest.
U kunt de aanmoedigingspremie alleen krijgen voor de periode waarin u ook een uitkering krijgt van de RVA, behalve in het uitzonderlijke geval van steun aan werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. Ook als u een zelfstandige activiteit uitoefent, kunt u in sommige gevallen een aanmoedigingspremie krijgen. De absolute voorwaarde is wel dat u al een uitkering van de RVA krijgt. Als de RVA geen bezwaar heeft tegen uw zelfstandige activiteit, dan zal die ook aanvaard worden voor uw aanmoedigingspremie.

Procedure


De meeste mensen die een aanmoedigingspremie willen aanvragen, kunnen dat gewoon online doen. Online aanvragen is bijvoorbeeld mogelijk voor alle thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof). Online aanvragen is makkelijk: bekijk de video
Het heeft alleen maar voordelen: u krijgt meteen een ontvangstbevestiging, gegevens en documenten die de dienst al heeft, hoeft u niet opnieuw in te geven, uw dossier wordt sneller behandeld en u zult het geld sneller ontvangen. Om een online aanvraag te doen, moet u u de beslissingsbrief C62 van de RVA al ontvangen hebben. Voor de online aanvraag hebt u een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer nodig, ofwel een federaal token. Hou daarnaast deze informatie klaar:
 • uw rekeningnummer
 • de precieze periode van uw onderbreking
 • de adresgegevens van uw feitelijke plaats van tewerkstelling
 • het aantal uren dat u normaal gezien volgens uw arbeidscontract werkt en het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt.
Vraag uw aanmoedigingspremie hier online aan. Hou er rekening mee dat het doorgaans twee maanden duurt voordat uw papieren aanvraag behandeld wordtAls u uw aanvraag toch op papier wilt of moet doen, download dan het juiste aanvraagformulier   U vult deel A in, uw werkgever deel B.
Als u tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen, laat u deel C invullen door de onderwijsinstelling waar u de opleiding volgt. Voeg de juiste documenten (in elk geval een kopie van de beslissingsbrief C62) toe aan uw aanvraag en stuur alles op naar de Dienst Competenties en Loopbanen. Doe dat bij voorkeur aangetekend: bij eventuele betwistingen accepteert de dienst het briefje van een aangetekende zending als bewijs. Als u een opleiding volgt die bestaat uit verschillende modules, stuurt u een inschrijvingsattest voor de eerste module van de opleiding op. De attesten van de andere modules mag u later opsturen. Het is aan te raden een kopie te nemen van alle attesten en die bij de tweede en de daaropvolgende zendingen mee te sturen, zo blijven alle documenten aan elkaar gelinkt.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector moet u binnen 6 maanden na de start van uw tijdskrediet of thematisch verlof aanvragen.
In de privésector is er geen strikte deadline, maar de premie kan maar met een terugwerkende kracht van maximaal 6 maanden worden toegekend. Als u bij de RVA een verlenging of aanpassing van uw tijdskrediet of thematisch verlof aanvraagt, dan moet u ook een nieuwe aanvraag voor een aanmoedigingspremie indienen.

Bedrag


Het bedrag van de premie hangt af van
 • de sector waarin u werkt.
 • de specifieke vorm van onderbreking
 • het percentage waarmee u uw werk onderbreekt
 • het aantal uren dat u werkte in de 12 maanden voor de onderbreking. De hoogte van het premiebedrag wordt bepaald door het laagste tewerkstellingspercentage (dus het minste aantal uren) dat u werkte in de 12 maanden voor de onderbreking.
De betaling gebeurt telkens omstreeks de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw onderbreking op het moment van de goedkeuring al enige tijd loopt, krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

Links


Aanmoedigingspremie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest