MEENEEMBAARHEID VAN VERKOOPRECHTEN
Inhoud


Meeneembaarheid betekent dat u de verkooprechten (registratiebelastingen) die u op een vorige woning hebt betaald, kunt aftrekken van de verkooprechten die u op een volgende woning moet betalen. Het in mindering te brengen bedrag kan wel nooit meer bedragen dan 12.500 euro. Het maximale in mindering te brengen bedrag wordt bepaald in verhouding tot het aandeel in de nieuw aangekochte woning die de natuurlijke persoon verkrijgt. Niet meeneembaar zijn eerder betaalde aanvullende rechten of boeten.

Twee soorten meeneembaarheid

Er bestaan twee soorten meeneembaarheid:
 • de meeneembaarheid door verrekening (woning 1 is verkocht vóór woning 2 is aangekocht)
 • de meeneembaarheid door teruggave (woning 1 is verkocht nadat woning 2 is aangekocht).
Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (indien het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kunt u van meeneembaarheid genieten. Meeneembaarheid en abattement/bij-abattement zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris. De meeneembaarheid gaat niet verloren wanneer een btw-aankoop (bv. nieuwbouw) tussenkomt.

Voorwaarden


De volgende voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Enkel wie aan alle voorwaarden voldoet kan van de meeneembaarheid genieten. De medekoper die er niet aan voldoet, kan niet genieten van het voordeel.
 • De koper is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw).
 • De aankoop en verkoop moet zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs worden betaald. Dat geldt niet voor een ruil.
 • Er zijn verkooprechten betaald op woning 1.
 • Woning 1 en 2 liggen in het Vlaamse Gewest. Dat geldt ook voor bouwgrond.

Meeneembaarheid door teruggave

De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht voor de verkoop van de eerste woning.
 • In dat geval moet de koper in een periode van 18 maand voorafgaand aan de aankoop van de nieuwe woning zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad in de eerste woning.
 • De verkoop van de eerste woning moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning. Wanneer de nieuwe woning een nog op te richten woning op een bouwgrond is, bedraagt deze termijn 5 jaar.
 • De nieuwe woning moet tot hoofdverbljfplaats dienen van de kopers
  • binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning
  • binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond
 • Er is niet bepaald hoe lang u uw hoofdverblijfplaats in die woning moet houden. Dat zal door de Vlaamse Belastingdienst geval per geval worden beoordeeld.

Meeneembaarheid door verrekening

De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht na de verkoop van de eerste woning.
 • De koper moet in een periode van 18 maand voorafgaand aan de verkoop van de eerste woning daar zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad.
 • De aankoop van de nieuwe woning of bouwgrond moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na verkoop van de eerste woning.
 • De nieuwe woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de kopers
  • binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning
  • binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond
 • Er is niet bepaald hoe lang u uw hoofdverblijfplaats in die woning moet houden. Dat zal door de Vlaamse Belastingdienst geval per geval worden beoordeeld.

Sancties bij niet-naleving van de voorwaarden voor meeneembaarheid

Als nadien blijkt dat de voorwaarden om van de meeneembaarheid te genieten niet zijn vervuld, moeten de teruggekregen registratierechten worden terugbetaald plus een boete van 20%. De boete van 20 % kan wegvallen als de betrokken belastingplichtige overmacht kan aantonen.

Procedure


De Vlaamse Belastingdienst berekent en int de verkooprechten. Zij gaan na of u aan alle voorwaarden voor de meeneembaarheid voldoet. Contacteer uw notaris voor:
 • de voorwaarden en beperkingen
 • de correcte berekening van de termijnen (begin- en einddatum)
 • de vereiste vermeldingen in de notariële akte
De aanvraag van de meeneembaarheid door teruggave zal uw notaris bij de verkoop van uw woning doen. Voor meer info kunt u bij uw notaris terecht.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Meeneembaarheid van verkooprechten
Meeneembaarheid bij aankoop van een bouwgrond
Meeneembaarheid bij aankoop van een nieuwe woning
Meeneembaarheid bij aankoop van een ander onroerend goed

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Verkooprechten (Registratiebelastingen)
Vermindering van de verkooprechten voor een enige woning (Abattement)
Vermindering van de verkooprechten bij een hypothecaire lening voor een enige woning (Bijabattement)