ERFBELASTING
Inhoud


Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En had de overledene de voorbije vijf jaar het langst zijn of haar fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse erfbelasting verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen. Deze erfbelasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven, ook als de overledene minderjarig is of niets nalaat. De erfbelasting is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.

Voorwaarden


Rijksinwoner

De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit. Als de overledene rijksinwoner van België is:
 • moeten alle nagelaten goederen worden aangegeven
 • en worden op die goederen erfbelasting geheven.
Als de overledene geen rijksinwoner van België is:
 • moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België
 • en wordt deze goederen belast met het recht van overgang bij overlijden.

Fiscale woonplaats

De fiscale woonplaats is de gemeente waar de burger zijn belastingen aangeeft:
 • Als de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest ligt, zijn de Vlaamse successierechten van toepassing.
 • Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.
 • Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Procedure


Indienen aangifte

De erfgenamen moeten de aangifte indienen bij Vlaamse Belastingdienst. U kunt de aangifte zelf doen. Gebruik daarvoor het formulier 'Aangifte van de nalatenschap'. Meer uitleg over het indienen van de aangifte vindt u in de toelichting bij het aangifteformulier (pdf).
U kunt voor het indienen van de aangifte ook een beroep doen op een notaris. Het ingevuld formulier stuurt u op naar Vlaamse Belastingdienst - Erfbelasting
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Let wel: u moet alle 23 pagina's versturen naar Vlabel, ook al zijn die niet allemaal ingevuld. U kunt de aangifte ook indienen via het contactformulier van de Vlaamse Belastingdienst.
Faxen is ook mogelijk naar het nummer 053-72 23 75

Wat vermeldt u in de aangifte?

In de aangifte moet de waarde van de onroerende en roerende goederen in het bezit van de overledene (actief) worden opgenomen. Van het actief mogen de begrafeniskosten en eventuele schulden van de overledene worden afgetrokken.

Wanneer moet u de aangifte indienen?

U moet de aangifte doen binnen een termijn van:
 • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België
 • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land behorende tot de Europese Economische Ruimte
 • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.
Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst door de Vlaamse Belastingdienst als einddatum.

Welke datum geldt als datum van indiening aangifte?

Als u de aangifte indient via de post geldt de datum van ontvangst door Vlabel als datum van indiening. Als u het aangetekend verstuurt, geldt de poststempel als datum van indiening.

Verlenging van de indieningstermijn

In geval van ernstige moeilijkheden kunnen de erfgenamen een verlenging van de termijn aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst, tenzij de indieningstermijn al verstreken is. Wanneer de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een verhoging van de belasting op.

Bedrag


De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene. Hoeveel procent erfbelasting u moet betalen, hangt af van:
 • de graad van uw verwantschap met de overledene
 • en de omvang van de nalatenschap.

Berekening tarieven

 • In de rechte lijn en tussen partners worden de tarieven berekend per erfgenaam, afzonderlijk op het roerende gedeelte en op het onroerende gedeelte;
 • Tussen broers en zussen worden de tarieven berekend per erfgenaam, op het roerende en onroerende gedeelte samen;
 • Voor verdere verwanten of niet-verwanten worden de tarieven berekend op de globale verkrijging van alle erfopvolgers in deze categorie.
Voor bepaalde delen van de nalatenschap kan u recht hebben op een vrijstelling of een vermindering. De tarieven van de erfbelasting en eventuele vrijstellingen en verminderingen vindt u op de website van de Vlaamse Belastingdienst. Op wikifin.be vindt u een erfenissimulator die u een eerste beeld geeft van hoe een erfenis verdeeld wordt en wat de successierechten zijn. Als de te betalen erfbelasting is berekend, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet naar de belastingplichtige(n). Ook als er geen erfbelasting moet worden betaald, krijgt u als belastingplichtige een aanslagbiljet. Dan staat er als bedrag 0  vermeld. U hoeft dan niets te betalen.

Links


Erfbelasting
Aangifte nalatenschap

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Schenkbelasting (Registratiebelasting)
Vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning voor de langstlevende partner
Vermindering van erfbelasting voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
Vrijstelling van erfbelasting voor de wettelijke terugkeer van schenkingen