ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN AMATEURKUNSTEN
Inhoud


Onder amateurkunsten wordt verstaan: theater, dans, beeld en beeldende kunst, muziek en letteren. Elk van deze (deel)disciplines wordt gecoördineerd door een organisatie, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Enkel de erkende amateurkunstenorganisaties krijgen een jaarlijkse subsidie-enveloppe. Ook bestaat er de mogelijkheid om afzonderlijke initiatieven, hoofdzakelijk internationale projecten en nieuwe disciplines, te subsidiëren. Amateurkunstenaars kunnen voor deelname aan een internationaal evenement een financiële tussenkomst krijgen voor de reiskosten. Wilt u weten of uw plaatselijk toneelgezelschap of heemkundige kring kan gesubsidieerd worden, neem dan zeker contact op met uw gemeente. Elke gemeente met een gemeentelijk cultuurbeleidsplan kan steun krijgen van de Vlaamse overheid om culturele verenigingen te subsidiëren.

Voorwaarden


Subsidiëring van projecten Projecten kunnen gesubsidieerd worden als de vereniging:
  • beschikt over rechtspersoonlijkheid
  • gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voor zover het gaat om verenigingen of instellingen die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Regelgeving


Decreet van 22 december 2000 betreffende de Amateurkunsten.

Links


Erkenning en subsidiëring voor amateurkunsten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest