AANMELDEN VAN EEN NIEUW RAS VAN LANDBOUW- OF GROENTEGEWASSEN
Inhoud


Wie een nieuw ras van landbouw- of groentegewassen kweekt, kan dat nieuwe ras aanmelden bij de Vlaamse overheid voor inschrijving op de Belgische nationale rassenlijst van landbouw of groentegewassen. Vermelding op de rassenlijst geeft u de toelating het ras te vermeerderen en te verhandelen in België. Om het ras te vermeerderen en te verhandelen in een andere EU-lidstaat, moet het ras worden ingeschreven op de Europese gemeenschappelijke rassenlijsten van landbouw of groentegewassen. Ook rassen die al op de Europese gemeenschappelijke rassenlijsten staan, maar niet op de Belgische rassenlijst, mogen in België vermeerderd en verhandeld worden. Op de website van Landbouw en Visserij vindt u de rassenlijsten, de meldingsprocedure en de nodige formulieren.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Op de website vindt u de formulieren en alle informatie over de aanmeldingsprocedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen (B.S. 28 oktober 2008), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en het ministerieel besluit van 24 februari 2015.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007), het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014.
  • Uitvoeringsbesluiten van het Koninklijk Besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen (B.S. 5 oktober 2001).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek (waarvan de bijlagen I en II jaarlijks aangepast worden, bij ministerieel besluit).
  • Ministerieel Besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 24 oktober 2013 en van 24 februari 2015.

Links


Aanmelden nieuw ras van landbouw- of groentegewassen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Kwaliteit Plant

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest