ERKENNING ALS MILIEUDESKUNDIGE
Inhoud


Milieudeskundigen kunnen door de Vlaamse overheid erkend worden in drie disciplines:
  • geluid en trillingen voor één of beide van volgende deeldomeinen:
    1) deeldomein geluid
    2) deeldomein trillingen
  • gassen of gevaarlijke stoffen
  • bodemcorrosie.

Voorwaarden


Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie staan de algemene en bijkomende erkenningsvoorwaarden voor verschillende milieudeskundigen. Retributie voor de aanvraagprocedure voor milieudeskundigen
Sinds 3 mei 2013 moet er een retributie betaald worden voor het behandelen van een aanvraag tot erkenning als milieudeskundige overeenkomstig artikel 54/1 van het VLAREL. Het bedrag van deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Procedure


Het aanvraagformulier moet ingediend worden bij de afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE. Dat kan met een aangetekende zending, tegen afgifte van ontvangstbewijs of digitaal.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest