PREMIE VOOR HET BEHOUD VAN DE GESPECIALISEERDE ZOOGKOEIENHOUDERIJ
Inhoud


Landbouwers kunnen op hun bedrijf een zoogkoeienbestand aanhouden dat wordt gebruikt voor het opfokken van kalveren voor de vleesproductie. In dat geval kunnen zij een premie van de Vlaamse overheid aanvragen voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. De premie voor het behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij vervangt de zoogkoeienpremie, die eind 2014 werd stopgezet. Er zijn dus andere voorwaarden verbonden aan deze premie.

Voorwaarden


Elke actieve landbouwer met een rundveebeslag, die beschikt over een erkende zoogkoeienhouderij, kan instappen in de zoogkoeienregeling, als hij aan de voorwaarden voldoet.

Zoogkoeienquotum

De landbouwer moet aan het begin van het kalenderjaar beschikken over premierechten voor zoogkoeien. Premierechten voor zoogkoeien kunnen op verschillende manieren worden verkregen, namelijk via:
  • een volledige bedrijfsovername
  • een overdracht tussen landbouwers
  • een verdeling van premierechten uit de Vlaamse reserve (= herziening).
Het actuele zoogkoeienquotum kan door de landbouwers ook steeds online geconsulteerd worden via het e-loket Landbouw en Visserij.

Registratie in Sanitel

Alle dieren (zowel moederdieren als kalveren) moeten correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn in Sanitel. Het is van cruciaal belang dat de premieaanvragers hun Sanitel-verplichtingen strikt naleven, in het bijzonder het correct en tijdig melden van alle wijzigingen binnen de veestapel (geboortes, aankopen, verkopen, sterfte,…).

Rassen

Het ras van uw zoogkoeien komt niet voor op de lijst van uitgesloten rassen of is niet het resultaat van een kruising met die rassen. Anders worden de dieren uitgesloten van de premie. U vindt alle voorwaarden en de rassenlijst op de website van Landbouw en Visserij.

Procedure


U kunt de aanvraag enkel elektronisch indienen via het e-loket Landbouw en Visserij. Voor de premie van 2017 moet u uw deelname vóór 15 december 2016 bevestigen. Aanvragen die na de uiterste indieningsdatum ingediend worden, kunnen nog aanvaard worden tot en met 9 januari 2017, maar dat leidt wel tot een vermindering van het premiebedrag (1% per werkdag laattijdigheid).

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Er is geen vast bedrag per dier vastgelegd. Het totale beschikbare budget wordt verdeeld over het aantal premiegerechtigde zoogkoeien. U moet jaarlijks een deelnameverklaring indienen.

Regelgeving


Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Links


Premie zoogkoeienhouderij

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest