COMPENSATIEPLICHT BIJ ONTBOSSING
Inhoud


Om het bosverspreidingsbebied in Vlaanderen op peil te houden, geldt er een boscompensatieplicht voor:
 • de houder van de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing (tenzij er al werd gecompenseerd door de houder van de verkavelingsvergunning)
 • de houder van verkavelingsvergunning als de verkaveling in een deels of geheel bebost terrein is gelegen.
Hoeveel u moet compenseren hangt af van de (ecologische) waarde van het bos. De te kappen oppervlakte wordt vermenigvuldigd met een boscompensatiefactor van 1 tot 3. U hebt verschillende mogelijkheden om aan de compensatieplicht te voldoen.
 • U kunt zorgen voor de aanplanting van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek.
  Om deze soort boscompensatie in natura te stimuleren, ontwikkelde het Agentschap Natuur & Bos www.boscompenseren.be. Op die website kunnen partijen die willen ontbossen in contact treden met partijen die te bebossen percelen aanbieden.
  Ontbossingen van Europees te beschermen (bos)habitat moeten ruimer gecompenseerd worden, nl. met een factor 3.
 • U kunt ook een bosbehoudsbijdrage storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
  Opgelet. Een bijdrage storten is niet mogelijk voor ontbossingen van meer dan 3 ha. Die moeten altijd in natura gecompenseerd worden. Dat geldt ook voor gefaseerde aaneensluitende ontbossingen door éénzelfde initiatiefnemer.

Procedure


Bij uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing, moet u al een compensatievoorstel voegen. U kunt dit doen aan de hand van het formulier 'Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning' (doc). Uw aanvraag wordt door de vergunningverlenende overheid doorgestuurd naar de provinciale dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor advies en goedkeuring. Pas wanneer het compensatievoorstel goedgekeurd wordt, kan de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden verleend.

Regelgeving


 • Artikel 90bis van het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod tot ontbossing.
 • Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Kapmachtiging