ERKENNING VAN LOONTRIEERDER VAN ZAAIZADEN
Inhoud


Loontriage is de verwerking of verpakking van hoevezaad. Loontrieerders kunnen hun diensten aan landbouwers aanbieden, met inbegrip van het ter beschikking stellen van de noodzakelijke apparatuur voor het voorbereiden van hoevezaad. Bij loontriage is geen sprake van handel omdat de zaden niet van eigenaar veranderen.

Voorwaarden


De erkenning wordt verleend aan de loontrieerder voor een welbepaalde installatie en voor een termijn van ten hoogste één jaar, die begint op 1 juli van het lopende jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. De erkenning kan jaarlijks vernieuwd worden. De lijst van de erkende loontrieerders wordt jaarlijks in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. U vindt de lijst op de website.

Procedure


De loontrieerder moet een aanvraag indienen bij de Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij. U vindt de formulieren op de website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Voor de erkenning van loontrieerder moet u een jaarlijkse bijdrage betalen van 165 euro per installatie. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2006 betreffende de loontriage van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen die bestemd zijn om te worden ingezaaid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007), gewijzigd door het Officiële bericht van 29 juni 2012 over de indexatie van de retributies voor de plantaardige sector zoals bepaald in artikel 15.

Links


Loontriage van zaaizaden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Kwaliteit Plant

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest