RENTETOELAGE BIJ HINDER OPENBARE WERKEN
Inhoud


Ondernemingen kunnen hinder ondervinden van werkzaamheden die de toegang tot hun ruimtes belemmeren. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Om dat tijdelijke omzetverlies op te vangen, kan de onderneming een overbruggingskrediet afsluiten bij de bank. De Vlaamse overheid helpt daarbij door tussenbeide te komen in de rentelast.
De rentetoelage kan ook voor bestaande beroepsleningen worden aangevraagd, gedurende de periode van de openbare werken. Sinds 1 juli 2017 zijn de rentetoelage bij hinder door openbare werken en de inkomenscompensatievergoeding vervangen door de nieuwe, eengemaakte hinderpremie. Die hinderpremie en de sluitingspremie zijn van toepassing op alle werkzaamheden die gestart zijn sinds 1 juli 2017. Voor werkzaamheden die gestart zijn voor 1 juli 2017 kunt u nog tot uiterlijk 31 december 2017 een aanvraag voor een rentetoelage indienen. Daarna kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.
Ook de periode waarvoor een rentetoelage aangevraagd kan worden, loopt tot uiterlijk 31 december 2017. 

Voorwaarden


De meeste zelfstandigen en kmo's, zowel bestaande als nieuwe zaken, komen in aanmerking voor de rentetoelage. Er zijn twee basisvoorwaarden.
 • Er is sprake van verstoorde bereikbaarheid door openbare werken.
  • Dat houdt in dat voor de klanten en de leveranciers de toegang tot de ruimtes wordt belemmerd of verhinderd. Onder openbare werken wordt verstaan: de werken die uitgevoerd worden op het openbare domein of werken van openbaar nut. Het begrip 'hinder' wordt ruim en pragmatisch geïnterpreteerd.
  • De openbare werken moeten minstens een maand duren. Vanaf twaalf aaneensluitende maanden is er sprake van een extreme duurtijd van de openbare werken.
  • De verstoorde bereikbaarheid en de duurtijd van de openbare werken worden aangetoond door een modelverklaring van de stad of de gemeente. Na registratie van de steunaanvraag vraagt het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan de stad of de gemeente waar de getroffen exploitatiezetel ligt, een verklaring in te vullen over de verstoorde bereikbaarheid van de onderneming, met opgave van de startdatum en de einddatum of vermoedelijke einddatum van de openbare werken.
 • Het krediet moet ontvankelijk zijn
  • De rentetoelage kan alleen worden toegekend voor kredieten die voldoen aan de voorwaarden die u op de website vindt. De subsidiabele hoofdsom per krediet mag niet meer dan 500.000 euro bedragen.

Procedure


De onderneming moet de rentetoelage aanvragen uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de openbare werken. Ze gebruikt daarvoor het online aanvraagformulier rentetoelage voor hinder bij openbare werken. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen verstuurt elektronisch een ontvangstmelding. Kort daarna zal het aan de stad of de gemeente waar de getroffen exploitatiezetel gelegen is, vragen om de 'modelverklaring over de verstoorde bereikbaarheid van een onderneming' in te vullen en op te sturen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


 • Voor een nieuw overbruggingskrediet bedraagt de toelage 80 procent van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de toelage 100 procent van de jaarlijkse rentevoet. Op die manier wordt het overbruggingskrediet zo goed als gratis.
 • Voor een bestaande beroepslening die al was afgesloten voor het begin van de werkzaamheden, bedraagt de tussenkomst 80 of 100 procent van de intrest die u betaalt gedurende de periode van de openbare werken. Het percentage hangt opnieuw af van de duurtijd van de werkzaamheden.
In elk geval geldt een jaarlijks maximaal steunpercentage van 8 procent van het geleende bedrag. De totale rentetoelage die kan worden toegekend, bedraagt maximaal 50.000 euro.

Links


Rentetoelage hinder openbare werken

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Cel Rentetoelage

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Inkomenscompensatievergoeding