STIMULANSPREMIE VOOR WERKZOEKENDEN IN OPLEIDING
Inhoud


Als u als werkzoekenden een opleiding volgt die door de VDAB is erkend, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen van 1 euro per daadwerkelijk gevolgd uur opleiding of stage.

Voorwaarden


De totale opleidingsduur bedraagt minstens 150 uur. De opleiding omvat minimaal 24 lesuren per week. U bent:
  • een uitkeringsgerechtigde werkloze en u bent bij de start van uw opleiding meer dan één jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste,
  • u bent een leefloongerechtigde met personen ten laste of hebt recht op een OCMW-steunverlening met personen ten laste
  • of u hebt een arbeidshandicap en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of invaliditeitsuitkering met personen ten laste.

Procedure


De stimulanspremie wordt automatisch uitbetaald aan de werkzoekende als aan de voorwaarden is voldaan.

Bedrag


U ontvangt een premie van 1 euro per daadwerkelijk gevolgd uur opleiding. Op de premie wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden, behalve bij leefloongerechtigden.

Regelgeving


Het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse regering: de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Links


Stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest