VERGUNNING VOOR HET PRIVÉGEBRUIK VAN WATERWEGEN EN HUN AANHORIGHEDEN
Inhoud


Het private gebruik van waterwegen en hun aanhorigheden (zeewering en dijken) is vergunningsplichtig. Die vergunning geeft bedrijven de toestemming om kaaimuren, afvoerleidingen, aanlegsteigers, ... te bouwen en te gebruiken.

Voorwaarden


De vergunning moet verkregen zijn vóór het domeingoed in gebruik genomen wordt.

Procedure


Als de vergunninghouder binnen het jaar geen gebruik maakt van de vergunning, dan vervalt de vergunning. De vergunning wordt jaarlijks voor de duur van 1 jaar hernieuwd door de betaling van een jaarlijkse retributie aan de beheerder van de waterweg.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest