NATUURVERGUNNING VOOR HET WIJZIGEN VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN OF VEGETATIES
Inhoud


In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om een natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een natuurvergunning voor het wijzigen van vegetaties.
 • Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld:
  • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
  • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
  • bermen, holle wegen, graften, dijken
  • bomen, hoogstamboomgaarden
 • Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:
  • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
  • graslanden
  • loofbossen, houtachtige beplantingen.

Voorwaarden


Verboden te wijzigen

Deze landschapselementen mogen niet gewijzigd worden:
 • holle wegen
 • graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken)
 • bronnen.
Deze vegetaties mogen niet gewijzigd worden:
 • historisch permanent grasland (en daaraan verbonden micro-reliëf en poelen), die
  • gelegen zijn in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening
  • of gelegen zijn binnen de perimeter van beschermd landschap of van de beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin + krekengebied.
 • vennen en heiden
 • moerassen en waterrijke gebieden
 • duinvegetatie.
Een ontheffing op dit verbod op het wijzigen van deze kleine landschapselementen of vegetaties moet u aanvragen bij de provinciale dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Natuurvergunning nodig?

Een natuurvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:
 • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden.
Opgelet. Een natuurvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden. Een natuurvergunning is niet verplicht als het ANB adviseert bij de beoordeling van een stedenbouwkundige aanvraag voor dezelfde ingreep. Als er advies is van het ANB, geldt de stedenbouwkundige vergunning namelijk als natuurvergunning. Advies vragen aan de provinciale diensten van het ANB is in dergelijke gevallen dus aangeraden. Zo wordt voorkomen dat de aanvrager twee vergunningsaanvragen moet indienen.

Procedure


Vraag de natuurvergunning aan met het formulier 'Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen' (Word-doc). Burgers en bedrijven kunnen een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.
Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dat beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente. Alleen organisaties met publiekrechtelijk statuut (zoals OCMW's, polders en wateringen, gemeentebesturen) moeten hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks indienen bij het provinciebestuur.

Regelgeving


Links


ANB - Natuurvergunning - Vegetaties: vergunningsplicht en verbod op wijzigen
ANB - Natuurvergunning - Kleine landschapselementen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid
Provinciale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest