BETAALD EDUCATIEF VERLOF VOOR WERKNEMERS IN DE PRIVÉSECTOR
Inhoud


Als werknemer in de privésector hebt u recht op betaald educatief verlof. Dat betekent dat u, als u een bepaalde opleiding volgt, op het werk afwezig mag zijn met behoud van uw loon.
Na afloop van uw opleiding kan uw werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Voorwaarden


Voor wie?

Om recht te hebben om het betaald educatief verlof, moet u:
 • in het Vlaams Gewest werken. Dat kan bijvoorbeeld ook in een vestiging in het Vlaams Gewest zijn van een bedrijf waarvan de hoofdzetel in een ander gewest ligt.
  Als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, neem dan contact op met de cel Betaald Educatief Verlof van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Als u in het Waals Gewest werkt, neem dan contact op met de cel Betaald Educatief Verlof van de Waalse Gewestelijke Overheidsdienst.
 • een erkende opleiding volgen en de lessen daadwerkelijk bijwonen (alleen voor examencommissie en examencontract is geen aanwezigheid in de essen vereist)
 • in de privésector of als contractueel voor een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, b-post, Belgocontrol) werken.
  Als statutaire of contractuele werknemer in de openbare sector hebt u geen recht op betaald educatief verlof. U kunt bij uw personeelsdienst informatie inwinnen over andere, soortgelijke systemen, zoals het vormingsverlof voor Vlaamse ambtenaren of het verlof voor opleidingsactiviteiten en deelname aan testen bij Selor voor federale ambtenaren.
  In het onderwijs heeft alleen het administratief, technisch en werkliedenpersoneel van scholen uit het vrije onderwijsnet recht op betaald educatief verlof, op voorwaarde dat het loon van dat personeel ten laste valt van de school zelf.
 • voltijds of deeltijds werken. Maar niet alle deeltijdse werknemers hebben recht op educatief verlof. 
Werknemer
in de privésector
  Recht op betaald educatief verlof
voor een beroepsopleiding?
Recht op betaald educatief verlof
voor een algemene opleiding?
werkt voltijds (vast of variabel uurrooster)   ja ja
werkt deeltijds met vast uurrooster minstens 4/5 ja (proportioneel) ja (proportioneel)
tussen 1/2
en 4/5
ja (proportioneel), maar alleen voor beroepsopleidingen 
waarbij minstens één lesuur samenvalt met de werkuren
nee
werkt deeltijds met variabel uurrooster   ja (proportioneel) ja (proportioneel)
Een variabel uurrooster betekent dat u uw arbeidsuren niet van tevoren kent: uw te presteren uren worden u meegedeeld via een werkrooster. Maar over een bepaalde periode wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wel gerespecteerd. Een cyclisch weerkerend uurrooster is geen variabel maar een vast uurrooster.
Variabele uurroosters komen het vaakst voor bij verpleegkundigen, poetsvrouwen en winkelbedienden. Als u een variabel uurroster hebt, zal dat in elk geval letterlijk in uw arbeidscontract vermeld staan. Werknemers die gebruikmaken van tijdskrediet, een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof of Vlaams zorgkrediet worden als deeltijdse werknemers beschouwd. Dat betekent dat ze aan de voorwaarden van deeltijdse werknemers moeten voldoen om recht te kunnen hebben op betaald educatief verlof. Bovendien wordt hun recht op educatief verlof proportioneel berekend op basis van hun feitelijke tewerkstelling.

Welke opleidingen?

Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof:
 • de beroepsopleidingen: een brede waaier van technische en professionele opleidingen.
 • de algemene opleidingen: opleidingen die georganiseerd zijn door vakbondsorganisaties of door jeugd- of volwassenenorganisaties die opgericht of erkend zijn door een vakbondsorganisatie, en opleidingen die erkend zijn door de Vlaamse erkenningscommissie. Op de website vindt u de links naar de lijsten met erkende algemene opleidingen.
De opleiding die u volgt, hoeft niet noodzakelijk verband te houden met het beroep dat u uitoefent. Ze moet minstens 32 uren per jaar duren (dat betekent 1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding).
Controleer voor u zich inschrijft altijd of uw opleiding wel degelijk recht geeft op betaald educatief verlof, om moeilijkheden achteraf te vermijden. Afstandsonderwijs geeft geen recht op betaald educatief verlof, tenzij er toch minimaal 32 contacturen per jaar worden gegeven (dat betekent 1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding). Ook opleidingen in het buitenland geven geen recht op betaald educatief verlof.

Duur

Als u betaald educatief verlof neemt, hebt u recht op
 • verlof om bijvoorbeeld te studeren of taken te maken voor de opleidingen die u in uw vrije tijd volgt
 • verlof om de lessen bij te wonen als de lesuren met de werkuren samenvallen.
Het maximale aantal verlofuren per schooljaar is vastgesteld per soort opleiding. 

Procedure


Voor de werknemer

Als u betaald educatief verlof wilt nemen, moet u enkele formaliteiten vervullen. 
 • Controleer bij de opleidingsinstelling of de opleiding die u wilt volgen, recht geeft op educatief verlof. Als dat het geval is, zal de instelling u een 'getuigschrift van regelmatige inschrijving' voor educatief verlof bezorgen. 
 • Licht uw werkgever in door hem dat getuigschrift te geven. U moet dat in principe doen voor 31 oktober van het school- of academiejaar
  Bent u pas na 31 oktober ingeschreven of verandert u van werkgever in de loop van het school- of academiejaar, dan moet u uw werkgever inlichten binnen 15 dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.
  Zodra u uw werkgever hebt ingelicht, bent u beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het eind van uw opleiding.
 • U overlegt met uw werkgever over het tijdstip waarop u uw dagen en uren educatief verlof zult opnemen. De werkgever kan u het educatief verlof niet weigeren, maar hij moet wel akkoord gaan met de planning ervan. 
 • Tijdens uw betaald educatief verlof levert u het bewijs dat u de opleiding volgt. U doet dat door hem de originele driemaandelijkse 'getuigschriften van nauwgezetheid' te bezorgen. Dat getuigschrift is het bewijs van uw regelmatige aanwezigheid in de opleiding.

Voor de werkgever

Als werkgever kunt u jaarlijks een forfaitaire terugbetaling krijgen van de uren betaald educatief verlof die uw werknemers hebben opgenomen. Daarvoor dient u (of uw social secretariaat) per schooljaar één aanvraag in, uitsluitend via de post. Die aanvraag slaat dan op al het educatief verlof dat al uw werknemers samen hebben opgenomen in dat schooljaar, in de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar erop. Voor de aanvraag vult u twee formulieren in:
 • een enkele aangifte van schuldvordering voor alle betrokken werknemers  
 • een individuele steekkaart per werknemer (waar u de vereiste attesten bij voegt).
Op de website leest u hoe u de formulieren moet invullen en welke documenten u moet toevoegen. Als werkgever kunt u de aanvraag tot terugbetaling ten vroegste na het einde van het schooljaar indienen. De dossiers van het schooljaar 2016-2017 moeten ten laatste op 31 december 2017 ingediend zijn. Te laat is onherroepelijk te laat. Zodra de dienst uw aanvraag registreert, krijgt u per mail een ontvangstbevestiging. Dat betekent niet dat het dossier al behandeld wordt.

Bedrag


Werkgever

De werkgever ontvangt per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur (vanaf schooljaar 2014-2015). De betalingen gebeuren in het kalenderjaar dat volgt op het einde van het betrokken schooljaar. De aanvragen tot terugbetaling voor het schooljaar 2016-2017 moeten ten laatste op 31 december 2017  uitsluitend via de post ingediend zijn.

Werknemer

Werknemers die educatief verlof opnemen, hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip. De werkgever kan het loon van de werknemer voor de uren educatief verlof beperken tot 2.760 euro bruto per maand (schooljaar 2015-2016).

Links


Betaald educatief verlof

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Opleidingscheques voor werknemers
Loopbaanbegeleiding