STEMMEN MET EEN VOLMACHT
Inhoud


In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land. Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden. Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Voorwaarden


In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:
Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid
u bent te ziek of te zwak een doktersattest
u kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland) werknemers: een attest van uw werkgever zelfstandigen: waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente
u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente
u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel een attest van de directie van de strafinrichting
u kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging een attest van de religieuze overheid
u bent student en kunt niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van uw school
u bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Procedure


Eerst vult u een volmachtformulier in. U kunt het volmachtformulier downloaden op de website van de Dienst Verkiezingen of gratis aanvragen bij uw gemeentebestuur. Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zult stemmen, de volmachtkrijger. Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat. Op de website Verkiezingen.fgov.be vindt u meer informatie over de bewijzen en attesten die u moet kunnen voorleggen.

Wat Meebrengen


De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:
  • het door u ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van uw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • zijn eigen oproepingsbrief.
De volmachtkrijger neemt best ook uw oproepingsbrief mee om het juiste stembureau te vinden.

Links


Stemmen met volmacht

BevoegdeOverheidsdiensten


Europese overheid
Federale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


België