INSCHAKELINGSUITKERING VOOR WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATERS
Inhoud


Als u uw beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen hebt en nog werkzoekend bent, dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een inschakelingsuitkering. Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Op een werkloosheidsuitkering hebt u pas recht als u al een tijd gewerkt hebt. Een inschakelingsuitkering is er voor jongeren die nog niet (voldoende) gewerkt hebben.

Voorwaarden


 • U hebt een basisstudie of leertijd beëindigd. U hoeft niet noodzakelijk geslaagd te zijn.
 • U volgt niet langer studies met een volledig leerplan.
 • U bent jonger dan 25. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als u uw aanvraag niet tijdig hebt kunnen indienen door een onderbreking van uw studies wegens overmacht of door een tewerkstelling als loontrekkende.
 • U bent ingeschreven bij de VDAB als voltijds of deeltijds werkzoekende en u hebt uw beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen.
 • U kunt twee positieve evaluaties van uw zoekgedrag naar werk voorleggen
 • U hebt een diploma of getuigschrift behaald dat voorkomt op deze lijst (vanaf 1 september 2015).

Procedure


Op het einde van uw beroepsinschakelingstijd ontvangt u van de VDAB een brief met een attest dat bewijst dat u tijdens uw beroepsinschakelingstijd ingeschreven was als werkzoekende bij de VDAB. Daarmee kunt u naar uw uitbetalingsinstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. Uw uitbetalingsinstelling zal bij de RVA een uitkeringsaanvraag indienen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan reikt uw uitbetalingsinstelling u de uitkering uit en bezorgt u de nodige documenten, zoals een controlekaart. Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen waar u naartoe kunt:

Bedrag


Het bedrag van de uitkering hangt af van:
 • uw leeftijd
 • uw gezinssituatie.
Alleenwonenden ontvangen:
 • jonger dan 18 jaar: 12,32 euro per dag en 320,32 euro per maand
 • van 18 tot 20 jaar: 19,37 euro per dag; 503,62 euro per maand
 • vanaf 21 jaar: 32,09 euro per dag; 834,34 euro per maand.
Samenwonenden krijgen een lager bedrag, samenwonenden met gezinslast krijgen een hoger bedrag. Het recht op inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd. U kunt maximaal 36 maanden een inschakelingsuitkering krijgen. Die periode kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden.

Links


Inschakelingsuitkering
Beroepsinschakelingstijd

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


België

Verwante producten


Werkloosheidsuitkering